Informacije iz oblasti mladih

Održana radionica za oblast zdravstva i socijalne politike za mlade

 

23.07.2019 13:04
Slika
 
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog Kantona u saradnji sa Ekonomskim institutom iz Sarajeva sprovodi aktivnosti na izradi nacrta Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2020. - 2024. godine. S tim u vezi, planirana je i organizacija niza strateških radionica koje pokrivaju prioritetne oblasti omladinskog sektora, sa predstavnicima privatnog, javnog i nevladinog sektora i medija u periodu od jula do oktobra 2019. godine.

Prva radionica vezana za oblasti zdravstva i socijalne politike za mlade održana je dana 19.07.2019. godine (petak) Plavoj sali JU Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona. Cilj organizacije radionice bio je prikupljanje podataka u svrhu analize trenutnog stanja u navedenoj oblasti, zatim primjena multidisciplinarnog pristupa rješavanju detektovanih problema, te razmatranje pravaca djelovanja u budućnosti.

Aktivno učešće u radionici uzeli su predstavnici domova zdravlja, centara za socijalni rad, akademske zajednice, općinskih službi i nevladinog sektora sa područja Tuzlanskog kantona, na način da su dali vrlo konstruktivne inpute.
0 0