Informacije iz oblasti sporta

POZIV SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA ZA DOSTAVLJANJE IZVJEŠTAJA O NAMJENSKOM UTROŠKU DODIJELJENIH SREDSTAVA

 

26.05.2020 11:51
Slika
 

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade poziva sve sportske organizacije kojima su u 2019. godini dodijeljena sredstva za sufinansiranje programa/projekta u oblasti tjelesne kulture i sporta da dostave narativni i finansijski izvleštaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava, a koje to do danas nisu uradile.

Prema odlukama o odobravanju sredstava i potpisanim ugovorima za sufinansiranje programa/projekta u oblasti tjelesne kulture i sporta koje su Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i korisnici zaključili, obaveza korisnika je bila da u roku od 30 dana od dana doznake sredstava na račun korisnika dostave Ministarstvu narativni i finansijski izvještaj o realizaciji projekta i namjenskom utrošku sredstava. Dokumentacija prihvatljiva za pravdanje namjenskog utroška sredstava su: račun sa fiskalnim računom, ugovori, ugovor sa dokazom o plaćenim porezima i doprinosima, izvod sa bankovnog računa kao dokaz o plaćanju za definisane namjene sredstava, uplatnica, blagajnički nalog (isključivo u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem „Službene novine FBiH“ br: 72/15 i 82/15).

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade će kreirati bazu korisnika koji nisu dostavili narativni i finansijski izvještaj, koja će biti dostupna na web stranici Ministarstva www.mksmtk.gov.ba i isti neće moći ostvariti prava na dodjelu sredstava namijenjenih za tjelesnu kulturu i sport u 2020. godini. Rok za dostavljanje je 15.06.2020. godine.

0 0