Informacije iz oblasti mladih

INFORMACIJA o stanju u oblasti mladih u Tuzlanskom kantonu u 2021. godini

 

30.06.2022 12:21
Slika
 
U skladu sa Programom rada Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade (u daljem tekstu: Ministarstvo) izradilo je Informaciju o stanju u oblasti mladih u Tuzlanskom kantonu za 2021. godinu.

Cilj izrade Informacije jeste da kroz različite metode i tehnike prikupljanja podataka skupimo sve zvanične podatke koji postoje o mladima i koji govore o njihovom položaju na području Tuzlanskog kantona, ali i da ustanovimo njihove navike, stavove i probleme sa kojima se suočavaju. Drugi cilj jeste da ovo ne bude isključivo redovni, godišnji izveštaj, već da svake godine, i pored činjenice da za Tuzlanski kanton ima Strategija prema mladima 2020.-2024., realizujemo istraživanje sa svrhom praćenja stanja i eventualnih promjena koje se ubrzano dešavaju, analiziramo da li određene politike daju rezultate i da na taj način objedinjujemo podatke koji će, sa jedne strane predstavljati vid praćenja i ocjenjivanja politika za mlade, a sa druge strane činiti bazu za predlaganje i kreiranje javnih politika zasnovanih na dokazima. Informacija je namijenjena svim akterima omladinske politike, prije svega donosiocima odluka, prvenstveno na kantonalnom i lokalnom nivou, kako bi se upoznali sa položajem mladih i svoje politike mogli da kreiraju tako da unapređuju položaj mladih. Osim toga, namijenjena je i svim organizacijama civilnog društva kao izvor informacija u različitim oblastima koje se mogu koristiti za različite potrebe u zavisnosti od primarnih oblasti djelovanja organizacija.

Uzimajući u obzir da je pitanje mladih jedno od pitanja prema kojem se mora pokazati poseban senzibilitet, a koje se direktno i indirektno veže za različite oblasti i resorne nadležnosti različiti organa i organizacija, Ministarstvo je pokušalo obuhvatiti najznačajnija pitanja mladih ali sa fokusom na ona pitanja i informacije koje se odnose na resornu nadležnost Ministarstva i sprovođenje programa i aktivnosti koje su usmjerene prema mladima, a koje se izdvajaju iz Budžeta Tuzlanskog kantona i lokalnih zajednica sa područja Tuzlanskog kantona.

Svi pojmovi u Informaciji upotrijebljeni u muškom rodu važe i za ženski rod.
Informacija o stanju u oblasti mladih bazirana je na podacima dobivenim od različitih subjekata uključujući Federalni zavod za statistiku, Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Vijeća mladih Tuzlanskog kantona, lokalnih zajednica sa područja Tuzlanskog kantona, drugih nivoa vlasti, te evidenciju ministarstava Tuzlanskog kantona.

Informacija daje uvid u realizirane programe i aktivnosti u oblasti mladih na području Tuzlanskog kantona, aktivnosti Vijeća mladih Tuzlanskog kantona kao i osnovne informacije o funkcionisanju vijeća mladih organizovanim na lokalnom nivou, te određene informacije o obrazovnoj strukturi zaposlenih i nezaposlenih mladih, aktivizmu mladih, tržištu rada i migracijama. Pored toga, u Informaciji se mogu pronaći podaci o izdvojenim sredstvima za podršku mladima od strane državnog, federalnog i kantonalnog ministarstva a koja su u direktnoj nadležnosti resorno nadležnih organa vlasti za oblast mladih, kao i jedinica lokalne samouprave na području Tuzlanskog kantona. Informacija daje uvid u institucionalni i normativni okvir za oblast mladih, a sastavni dio Informacije čine smjernice za aktivnosti u naredne tri godine koje su usklađene sa Strategijom prema mladima Tuzlanskog kantona 2020.-2024. i koje treba da usmjere programske aktivnosti ka poboljšanju stanja u oblasti mladih.

Na stanje u oblasti mladih na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini, kao i na sve oblasti društvenog života u državi ali i ostatku svijeta, pored ranije prisutnog problema migracija mladih iz Bosne i Hercegovine, dodatno je uticala pojava COVID 19 posebno u prvoj polovini godine. Programske aktivnosti koje su različite institucije planirale u svojim programima rada velikim dijelom su preusmjerene na druge aktivnosti, omladinskim udruženjima je izostala značajna podrška od donatora, a takođe i aktivnosti jačanja omladinskog sektora su usporene zbog nemogućnosti održavanja raznih vidova edukacija, seminara, kampova i slično, što je bio slučaj i u 2020. godini.

Kada je u pitanju ukupna podrška razvoju oblasti mladih ona se vrši iz budžeta različitih nivoa vlasti i veoma je rasprostranjena kroz različite resore jer mladi pripadaju skoro svim oblastima kao što je obrazovanje, zdravstvo, zapošljavanje, sport i drugo. Ministarstvo civilnih poslova BiH dodjeljuje sredstva za sport, kulturu, te ima programe za sufinansiranje nevladinih organizacija, ali konkretan budžet za politike prema mladima na državnom nivou nije uspostavljen. Ministarstvo civilnih poslova BiH djeluje kao koordinator u realizaciji programa za mlade koji proizilaze iz strateških dokumenata EU ili su u vezi sa projektima koji se odnose na prekograničnu saradnju, uspostavljanje saradnje sa raznim zemljama putem memoranduma i sporazuma o saradnji a o čemu informišu različite niove vlasti, zbog obaveze pribavljanja mišljenja o nacrtima sporazuma i memoranduma.

Iz Budžeta Federacije BiH u 2021. godini realiziran je transfer za mlade putem Javnog poziva koji raspisuje Federalno ministarstvo za sport i mlade koje je i nadležno za oblast mladih na području Federacije. U okviru ovog Javnog poziva dodijeljeno je 30.000,00 KM za 7 omladinskih udruženja sa područja TK. Vlada FBiH izdvaja sredstva za mlade i kroz druge programe, ali do momenta izrade ove informacije Ministarstvo nije dobilo zvanične podatke o istima.

U 2021. godini Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je Strategiju prema mladima Tuzlanskog kantona 2020-2024. Prvi projekat koji je Ministarstvo realizovalo iz ovog strateškog dokumenta odnosi se na potpisivanje i realizaciju Ugovora o partnerstvu na realizaciji sveobuhvatnog programa podrške razvoju poduzetništva IMPAKT inkubator poslovnih ideja na području Tuzlanskog kantona. U sklopu zajedničke saradnje između Ministarstva, Investicijske fondacije IMPAKT, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i 5 nerazvijenih i manje razvijenih lokalnih zajednica na području Tuzlanskog kantona Općine Čelić, Općine Sapna, Općine Teočak, Općine Kladanj i Općine Doboj Istok u 2021. godini realizovan je ovaj program koji je, između ostalog, obuhvatao program preduzetničke obuke te finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za do 20 novih poslovnih poduhvata na području navedenih općina pokrenutih od strane mladih starosne dobi od 18 do 35 godina. Program je realizovan uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). Ministarstvo je imalo nekoliko drugih programa namijenjenih podršci mladima, a koji se takođe nalaze u Strategiji. Međutim, važo je istaći da pored sredstava koja se izdvajaju iz budžeta Ministarstva i drugi resori, odnosno druga Ministarstva Tuzlanskog kantona u sklopu svojih programa imaju aktivnosti koje se odnose na mlade. To se prije svega odnosi na Ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, Ministarstvo za boračka pitanja, Ministarstvo zdravstva i druga ministarstva. Međutim, u ovom dijelu ćemo se najviše fokusirati na programe Ministarstva, ali sažeto predstaviti i programe drugih ministarstava TK koji su namijenjeni mladima. U Budžetu Tuzlanskog kantona planirana sredstva za Podršku mladima iznosila su 330.000,00 KM, a realizovano je ukupno 303.820,00 KM. Od ukupno realizovanog iznosa u 2021.godini 3 (tri) programa su realizovana putem Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 - Podrška mladima u 2021.godini i to:

1. Subvencionirane kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih,
2. Subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama,
3. Finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja.

Ministarstvo je kontinuirano održavalo sastanke sa predstavnicima Vijeća mladih sa područja Tuzlanskog kantona, kojom prilikom su predstavljeni ciljevi rada ministarstva te su vođeni razgovori o trenutnom stanju, tekućim problemima kao i planiranim aktivnostima za unapređenje položaja mladih na području Tuzlanskog kantona. Teme sastanaka su bile i planirane programske aktivnosti koje su se odnosile na pružanje podrške u formiranju vijeća mladih u svim jedinicama lokalne samouprave. Ministarstvo je u tom pogledu nastavilo da inicira uspostavljanje spiska omladinskih udruženja u lokalnim zajednicama u kojima isti nije postojao, te se napredak u tom smislu vidio i u toku sprovođenja Javnog poziva sa potrošačkog mjesta Podrška mladima. Ministarstvo je kontinuiranom komunikacijom sa Vijećem mladih Tuzlanskog kantona i putem svoje web stranice obavještavalo sve zainteresovane o mogućnostima učestvovanja na raznim tečajevima i edukacijama iz oblasti mladih koje su prvenstveno organizovane u saradnji sa višim nivoima vlasti i stranim partnerima (EU institucijama). O navedenim aktivnostima ministarstvo je obavještavalo i sve lokalne zajednice na području Tuzlanskog kantona. U 2021. godini pružena je podrška organizaciji Festivala mladih koji je ojačao kapacitete omladinskog organizovanja na području jedinica lokalne samouprave kantona, započete aktivnosti za kandidaturu Tuzlanskog kantona za Evropsku prijestolnicu mladih. Iako su se u toku godine pojavili evidentni problemi u realizaciji ovih aktivosti Ministarstvo je veliki dio posla samoinicijativno realizovalo, jer su evidentni problemi na polju omladinskog aktivnizma i animiranja mladih u smislu poticanja zainteresovanosti za njihov angažman u zajednici i pokušaj odvraćanja pažnje ka velikom odlivu mladih u inostranstvo. Kontinuirano se radilo na ovoj programskoj aktivnosti, a rezultati su vidljivi kroz povećanje korisnika za dodjelu sredstava putem Javnog poziva, uključivanju u projekat Festival mladih, te evidentno poboljšanje u radu Vijeća mladih Tuzlanskog kantona, iako je cilj postići daleko veći nivo angažmana mladih, efekat realiziranih aktivnosti je evidentan. Ministarstvo je i putem svoje web stranice informisalo mlade o aktivnostima koje se provode u saradnji sa međunarodnim institucijama a u cilju jačanja kapaciteta mladih i omladinskog organizovanja. Takođe, u 2021. godini nastavljena je podrška u Vijeću mladih Tuzlanskog kantona koji su prostor za rad napravili funkcionalnim, te se očekuje veći angažman mladih posebno predstavnika Vijeća mladih obzirom da imaju značajnu podršku u radu.

Većina lokalnih zajednica na području Tuzlanskog kantona je u 2021. godini imala programe namijenje mladima, a u samoj Informaciji detaljnije je obrazložena podrška mladima iz budžeta lokalnih zajednica.
Smjernice za aktivnosti koje je potrebno realizirati u periodu od 2022. do 2024. godine kako bi se doprinijelo unapređenju stanja u oblasti mladih na području Tuzlanskog kantona predstavljene su u posljednjem dijelu ove Informacije. Ove smjernice se odnose na aktivnosti koje će se poduzeti u naredne tri godine, odnosno u periodu od 2022 – 2024. godine. Ministarstvo je iste kreiralo u skladu sa Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju u FBiH, a na osnovu koje će se programi rada organa uprave donositi za trogodišnje razdoblje. Bitno je naglasiti da su ove smjernice u skladu sa Strategijom prema mladima Tuzlanskog kantona 2020.-2024. Iz ponuđenih smjernica vidljivo je da je u narednom periodu neophodno znatno ojačati omladinski aktivizam i posvetiti se uključivanju mladih koji imaju veliki potencijal u razvoj Tuzlanskog kantona. Programi koji budu usmjereni na jačanje omladinskog aktivizma i kapaciteta omladinskih udruženja jačaju i stanje u oblasti mladih.
0 0