Konkursi i javni pozivi

Javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Narodna i univerzitetska bibliteka "Derviš Sušić" Tuzla

 

25.05.2024 09:34
 
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 12/03, 34/03 i 65/13), člana 4. stav (2) tačka a) Odluke o preuzimanju dijela  osnivačkih prava i obaveza nad Javnom ustanovom Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/17), a u vezi sa  tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15) i tačkom III Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa broj: 02/1-04-7345-2/24 od 14.05.2024. godine Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona raspisuje
 

 

J A V N I   O G L A S

za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora
Javne ustanove Narodna i univerzitetska bibliteka „Derviš Sušić“ Tuzla

 

 

Objavljuje se Javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Narodna i univerzitetska bibliteka „Derviš Sušić“ Tuzla (u daljem tekstu: Javni oglas). Upravni odbor je organ upravljanja u Javnoj ustanovi Narodna i univerzitetska bibliteka „Derviš Sušić“ Tuzla (u daljem tekstu: Biblioteka), broji tri člana i sastoji se od:

 • dva (2) člana iz reda osnivača i
 • jedan (1) član  iz reda zaposlenih.

 

          Opis poslova Upravnog odbora: Upravni odbor Biblioteke je organ upravljanja i nadležan je da: donosi Pravila Biblioteke, imenuje i razrješava direktora Biblioteke, utvrđuje planove rada i razvoja, utvrđuje godišnji program rada, donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun, donosi pravilnik o radu i druge opće akte u skladu sa Zakonom, odlučuje o popuni, reviziji i rashodovanju bibliotečke građe, odlučuje o organizovanju odjeljenja i pokretnih biblioteka u sjedištu ili izvan sjedišta Biblioteke, utvrđuje način korištenja bibliotečke građe, utvrđuje način propagande i popularizacije knjige, odlučuje i o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je Biblioteka osnovana, ako Zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ, usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora, rješava sva pitanja odnosa sa osnivačima, odgovara osnivačima za rezultate rada Biblioteke, odlučuje o prigovoru radnika na rješenje kojim je drugi organ određen Pravilima Biblioteke odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa, podnosi osnivačima najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju Biblioteke, vrši druge poslove u skladu sa Zakonom o Pravilima Biblioteke.
            Predsjednik i članovi Upravnog odbora Biblioteke učestvuju u radu i donošenju odluka Upravnog odbora u skladu sa odredbama Zakona o ustanovama („Službeni list Republike Bosne i Hercegovine“, br. 6/92, 8/93 i 13/94), Zakona o bibliotečkoj djelatnosti („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 06/00, 15/11 i 07/17), Pravilima Biblioteke i drugim relevantnim propisima.
           Upravni odbor imenuje Vlada Tuzlanskog kantona, na mandatni period od četiri (4) godine i sa mogućnošću ponovnog imenovanja.
             Konačno imenovane osobe ostvariće pravo na naknadu za rad u Upravnom odboru u skladu sa važećim aktima.

Za predsjednika i člana Upravnog odbora Biblioteke može biti nominiran/imenovan kandidat koji ispunjava slijedeće opće uslove:
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu ne starije od 3 mjeseca ili kopija važeće CIPS-ove lične karte ovjerena od strane nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara),
 • da je stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih ili kopija važeće CIPS-ove lične karte, ovjerena od strane nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara),
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje (dokaz: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti - dostavlja izabrani kandidat),
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Javnog oglasa (za one koji rade ili su radili u organima državne službe - dokaz: potvrda od nadležnog organa, za one koji ne rade niti su radili u organima državne službe - dokaz: izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara, ne starija od tri mjeseca),
 • da nije osuđivan za krivično djelo (dokaz: izjava ovjerena od strane nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara, ne starija od tri mjeseca),
 • da nije kažnjavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti (dokaz: izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara, ne starija od tri mjeseca),
 • da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca),
 • da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 70/08) (dokaz: izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara, ne starija od tri mjeseca).
 
Pored ispunjavanja općih uslova kandidat koji se nominira/imenuje za predsjednika i člana Upravnog odbora Biblioteke treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove, i to:
 • da ima završenu višu odnosno visoku stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja odnosno odgovarajući ekvivalent  (dokaz: ovjerena kopija diplome ovjerena od strane nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara),
 • da ima najmanje jednu (1) godinu radnog iskustva nakon sticanja više odnosno visoke stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja, (dokaz: potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu),
 • da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke (dokaz: izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara, ne starija od tri mjeseca),
 • da nema privatni finansijski interes u Biblioteci, kao ni drugih smetnji za imenovanje  (dokaz: izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara, ne starija od tri mjeseca),
 • da nije član upravnog ili nadzornog odbora drugog reguliranog organa  (dokaz: izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara, ne starija od tri mjeseca) a ukoliko jeste član drugog upravnog, odnosno nadzornog odbora, kandidat će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja (dokaz: izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara, ne starija od tri mjeseca),
 • da kandidat nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog budžeta ili kantonalnog vanbudžetskog fonda (dokaz: izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara, ne starija od tri mjeseca),
 • da je zaposlen u Biblioteci-za člana iz reda zaposlenika u navednoj ustanovi (dokaz: potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu).
 
Za sve kandidate koji u potpunosti ispunjavaju opće i posebne uvjete iz ovog oglasa u postupku konačnog izbora uzet će se u obzir sljedeći kriteriji:
 • dužina radnog odnosa na poslovima iz djelatnosti Biblioteke,
 • veći stepen stručne spreme srodnog zanimanja,
 • komunikativne i organizatorske sposobnosti,
 • minimum znanja o organizaciji i djelatnosti Biblioteke,
 • sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja poslova člana Upravnog odbora,
 • sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
 • sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima,
 • naklonjenost timskom radu i
 • rezultati tokom karijere.
 
          Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili kopije dokumenata ovjerene od strane nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova traženih Javnim oglasom u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i u dnevnim novinama „Večernji list“. 

         Svi kandidati koji uđu u uži izbor, biće pozvani na intervju pred Komisijom za provođenje postupka izbora. Prije intervijua kandidati su dužni popunuti obrzac sa podacima o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i obrazac o sukobu interesa. Kandidati zaposleni u organima državne službe koji uđu u uži izbor i budu pozvani na intervju, prilikom obavljanja intervjua dužni su priložiti rješenje kojim je kandidatu data pismena saglasnost od strane rukovodioca organa državne službe za obavljanje dopunske djelatnosti.

         Prijave na Javni oglas sa traženim dokumentima dostavljaju se preporučeno poštom ili lično u zatvorenim kovertama na adresu:
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade  Tuzlanskog kantona,
Pisarnica Vlade TK,
Fra Grge Martića broj 8
75000 Tuzla 
sa naznakom: „NE OTVARAJ-Prijava na Javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Narodna i univerzitetska bibliteka „Derviš Sušić“ Tuzla.
 
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
 
0 0