Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona –prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/18) i člana 11. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010003-Podrška u oblasti kulture broj: 02/1-36-8507-1/23 od 18.04.2023. godine, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona raspisuje
JAVNI POZIV
za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010003-Podrška u oblasti kulture u 2023. godini za programe/projekte u oblasti kulture i programe/projekte izdavačke djelatnosti

I
PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kanona za 2023. godinu, sa potrošačke jedinice 32010003-Podrška u oblasti kulture u 2023. godini u ukupnom iznosu od 172.000,00 (slovima: stotinusedamdesetidvijehiljade i 00/100) KM koji se odnosi na sufinasiranje:

1. programa/projekata u oblasti kulture
2. programa/projekata izdavačke djelatnosti
II
PROGRAMI/PROJEKTI

Sufinansiranje programa/projekata u oblasti kulture

1. Namjena sredstava
Sredstva se dodjeljuju ustanovama, udruženjima i fondacijama registrovanim za obavljanje djelatnosti kulture iz člana 11. stav (1) Zakona o kulturi („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 22/21, u daljem tekstu: Zakon), kao i privrednim društvima koja djelatnost u oblasti kulture obavljaju u vidu osnovne djelatnosti i namijenjena su za sufinansiranje programa/projekata u oblasti kulture.

2. Pravo i uslovi za programe/projekte u oblasti kulture
(1) Pravo na dodjelu sredstava imaju ustanove, udruženja i fondacije registrovane za obavljanje djelatnosti kulture iz člana 11. stav (1) Zakona, kao i privredna društva koja djelatnost u oblasti kulture obavljaju u vidu osnovne djelatnosti, ukoliko ispunjavaju sljedeće uslove:
a) imaju sjedište u Tuzlanskom kantonu;
b) da su registrovani za obavljanje djelatnosti u oblasti kulture najmanje godinu dana u skladu sa zakonom;
c) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i obaveznih doprinosa;
d) da se predloženi program/projekat odnosi na djelatnost kulture u skladu sa članom 11. stav (1) Zakona;
e) da za predloženi program/projekat nisu dobili sredstva sa drugih budžetskih pozicija Budžeta Tuzlanskog kantona u 2023. godini;
f) da su opravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od strane Ministarstva za kulturu, sport i mlade (u daljem tekstu: Ministarstva) i Vlade Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Vlada) za period 2018-2022. godina;
g) da se predloženi program/projekat realizuje u 2023. godini (izuzetno prema procjeni Ministarstva moguće je da rok realizacije projekta bude duži, ali najduže do 31.01.2024. godine).
(2) Izuzetno, sredstva se mogu dodijeliti i podnosiocima prijave sa sjedištem izvan područja Tuzlanskog kantona, koji su registrovani na teritoriji Bosne i Hercegovine i koji ispunjavaju uslove iz stava (1) tačka b) do g), ako se radi o programima/projektima od naročitog interesa za Tuzlanski kanton, što će se cijeniti u svakom konkretnom slučaju.
(3) Zbog ograničenog iznosa sredstava, podnosilac prijave može predložiti jedan program/projekat u oblasti kulture, za koji se može dodijeliti maksimalno do 10.000,00 (slovima: desethiljada i 00/100) KM.
(4) Programi/projekti iz stava (1) tačka d) ne mogu biti u suprotnosti sa važećim posebnim propisima za pojedine djelatnosti kulture.

3. Programi/projekti u oblasti kulture koji se neće podržati
a) koji su zasnovani isključivo na ostvarivanju vjerskih ciljeva;
b) koji su bazirani na promociji aktivnosti političkih stranaka;
c) kojima se podrazumijeva finansiranje plaća (bruto i neto lični dohodak) zaposlenika, kao i naknada za rad članovima upravljačkih tijela i odgovornim licima u pravnom licu;
d) koji su usmjereni na finansiranje redovnog funkcionisanja pravnog lica;
e) podnosilaca prijave koji su budžetski korisnici koji se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona;
f) kojima se podrazumijeva finansiranje adaptacije, rekonstrukcije, investicionog ulaganja u obnovu objekata, te isključivo kupovina opreme osim ako je oprema neophodna za uspješnu implementaciju projekta (a što je neophodno obrazložiti u projektnom prijedlogu).

4. Kriteriji za vrednovanje programa/projekata u oblasti kulture
a) kvalitet programa i doprinos podizanju kulturnog nivou u kantonu;
b) kontinuiranost programa/projekta i njegova tradicijska osnova (projektne aktivnosti koje imaju dugoročan učinak i održivost);
c) adekvatna zastupljenost općina/gradova;
d) značaj projekata/programa za kulturni život zajednice i društva;
e) saradnja sa drugim sličnim organizacijama na domaćem i međunarodnom planu i afirmisanje kulture Tuzlanskog kantona.

5. Prijavna dokumentacija:
a) Obrazac I-Prijavni obrazac za programe/projekate u oblasti kulture (popunjen, potpisan i ovjeren pečatom), koji se može dobiti u Ministarstvu ili preuzeti sa web stranice Ministarstva www.mksmtk.gov.ba i sa web stranice Vlade www.vladatk.gov.ba;
b) Obrazac II-Prijedlog programa/projekta sa finansijskim planom programa/projekta kojim se aplicira, koji sadrži potpunu specifikaciju troškova i visinu sredstava koja se potražuje od Ministarstva (popunjen, potpisan i ovjeren pečatom), koji se može dobiti u Ministarstvu ili preuzeti sa web stranice Ministarstva www.mksmtk.gov.ba  i sa web stranice Vlade www.vladatk.gov.ba ;
c) rješenje o upisu u odgovarajući registar pravnih lica kod nadležnog organa sa svim izmjenama (ovjerena fotokopija);
d) aktuelni izvod iz odgovarajućeg registra pravnih lica ne stariji od tri mjeseca od dana objave javnog poziva (original ili ovjerena fotokopija);
e) obavještenje o razvrstavanju - Klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena fotokopija);
f) uvjerenje o poreskoj registraciji (ovjerena fotokopija);
g) listu programa/projekata u oblasti kulture, realizovanih u 2022. godini, potpisanu od strane ovlaštenog lica i ovjerenu pečatom, dok podnosioci prijave koji nisu realizovali niti jedan program/projekat u oblasti kulture u 2022. godini dostavljaju izjavu o navedenoj činjenici potpisanu od strane ovlaštenog lica i ovjerenu pečatom;
h) izjavu ovjerenu kod nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara da podnosilac prijave za predloženi program/projekat nije dobio sredstva sa drugih budžetskih pozicija Budžeta Tuzlanskog kantona u 2023. godini;
i) uvjerenje/potvrdu o urednom izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave Federacije BiH, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijave (original ili ovjerena fotokopija);
j) uvjerenje/potvrdu o urednom izmirenju indirektnih poreza, izdato od Uprave za indirektno oporezivanje, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijave. Podnosilac prijave koji nije sistemu PDV-a dostavlja izjavu o navedenoj činjenici, ovjerenu kod nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara (original ili ovjerena fotokopija);
k) potvrdu od banke o broju otvorenog transakcijskog računa, ne starija od tri mjeseca, u kojoj je jasno naznačeno da račun podnosica prijave nije blokiran. Za budžetske korisnike koji koriste depozitne račune potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog organa uprave na čije je ime otvoren depozitni račun, s brojem depozitnog računa i instrukcijom za plaćanje (original ili ovjerena fotokopija).

Sufinansiranje programa/projekata izdavačke djelatnosti

1. Namjena sredstava
Sredstva se dodjeljuju fizičkim licima, autorima publikacije koja se izdaje, u skladu sa priloženim predračunima, ustanovama, udruženjima i fondacijama registrovanim za obavljanje djelatnosti kulture iz člana 11. stav (1) Zakona, kao i se privrednim društvima koja djelatnost u oblasti kulture obavljaju u vidu osnovne djelatnosti i namijenjena su za sufinansiranje programa/projekata izdavačke djelatnosti.

2. Pravo i uslovi za programe/projekte izdavačke djelatnosti
Pravo na dodjelu sredstava imaju fizička lica, autori publikacije koja se izdaje, ustanove, udruženja i fondacije registrovane za obavljanje djelatnosti kulture iz člana 11. stav (1) Zakona, kao i privredna društva koja djelatnost u oblasti kulture obavljaju u vidu osnovne djelatnosti, ukoliko ispunjavaju sljedeće uslove:
a) da su izdavač ili autor sa područja Tuzlanskog kantona;
b) da su časopis, knjiga ili druga publikacija u vezi sa djelatnostima kulture u skladu sa članom 11. stav (1) Zakona,
c) da su predočene najmanje dvije stručne recenzije;
d) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i obaveznih doprinosa (odnosi se samo na pravna lica);
e) da su autori programa/projekta izdavačke djelatnosti za koji podnose prijavu (odnosi se samo na podnosioce prijave koji su fizička lica);
f) da su uz prijavu dostavili predračune za troškove koji se, u skladu sa finansijskim planom programa/projekta, traže od Ministarstva (odnosi se samo na podnosioce prijave koji su fizička lica);
g) da za predloženi program/projekat nisu dobili sredstva sa drugih budžetskih pozicija Budžeta Tuzlanskog kantona u 2023. godini;
h) da su opravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od strane Ministarstva i Vlade za period 2020-2022. godina i
i) da se predloženi program/projekat realizuje u 2023. godini (izuzetno prema procjeni Ministarstva moguće je da rok realizacije projekta bude duži, ali najduže do 31.01.2024. godine).
(2) Zbog ograničenog iznosa sredstava, podnosilac prijave može ostvariti pravo na maksimalno 3.000,00 (slovima: trihiljade i 00/100) KM po programu/projektu izdavačke djelatnosti.

3. Programi/projekti izdavačke djelatnosti koji se neće podržati
a) koji su udžbenici i druga nastavna sredstva;
b) koji su projekti dnevne, sedmične i mjesečne štampe;
c) podnosilaca prijave koji su budžetski korisnici koji se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona;
d) više od tri izdavačka programa/projekata jednog izdavača;
e) više od jednog programa/projekata istog autora po izdavaču.

4. Kriteriji za vrednovanje programa/projekata izdavačke djelatnosti
a) kvalitet izdavačkog programa/projekata;
b) doprinos programa/projekta promociji kulture i kulturnih vrijednosti u Tuzlanskom kantonu;
c) jačanje kulturnih kapaciteta/razvoj kulturnog kapitala.

5. Prijavna dokumentacija za pravna lica
a) Obrazac III-Prijavni obrazac za pravna lica za programe/projekte izdavaštva (popunjen, potpisan i ovjeren pečatom), koji se može dobiti u Ministarstvu ili preuzeti sa web stranice Ministarstva www.mksmtk.gov.ba  i sa web stranice Vlade www.vladatk.gov.ba ;
b) rješenje o upisu u odgovarajući registar pravnih lica kod nadležnog organa sa svim izmjenama (ovjerena fotokopija);
c) aktuelni izvod iz odgovarajućeg registra pravnih lica ne stariji od tri mjeseca od dana objave javnog poziva (original ili ovjerena fotokopija);
d) uvjerenje o poreskoj registraciji (ovjerena fotokopija);
e) obavještenje o razvrstavanju – Klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena fotokopija);
f) finansijski plan predloženog izdavačkog programa/projekata, sa potpunom specifikacijom troškova i visinom sredstava koju potražuje od Ministarstva;
g) uvjerenje/potvrdu o urednom izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave Federacije BiH, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijave (original ili ovjerena fotokopija);
h) uvjerenje/potvrdu o urednom izmirenju indirektnih poreza, izdato od Uprave za indirektno oporezivanje, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijave. Podnosilac prijave koji nije sistemu PDV-a dostavlja izjavu o navedenoj činjenici, ovjerenu kod nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara (original ili ovjerena fotokopija);
i) izjavu o publikacijma izdatim u 2022. godini, ovjerenu kod nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara, dok podnosioci prijave koji nisu izdali niti jednu publikaciju u 2022. godini dostavljaju izjavu o navedenoj činjenici ovjerenu kod nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara;
j) potvrdu ili drugi dokaz izdat od strane Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla (Biblioteke kantona), Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine i javne biblioteke na svom općinskom području (original ili ovjerena kopija) o tome da je, u skladu sa članom 9. Zakona o izdavačkoj djelatnosti („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 3/02) izvršena obaveza dostavljanja obaveznog broja primjeraka izdatih publikacija prema navedenim bibliotekama u 2022. godini (dostavljaju samo podnosioci prijave koji su imali izdate publikacije u 2022. godini);
k) odluku izdavača ili drugi dokument kojim je utvrđena cijena jednog primjerka publikacije (original ili ovjerena fotokopija);
l) dvije stručne recenzije (sa originalnim potpisima recenzenata);
m) izjavu ovjerenu kod nadležnog organa da podnosilac prijave za predloženi program/projekat nije dobio sredstva sa drugih budžetskih pozicija Budžeta Tuzlanskog kantona u 2023. godini;
n) potvrdu od banke o broju otvorenog transakcijskog računa, ne starija od tri mjeseca, u kojoj je jasno naznačeno da račun podnosica prijave nije blokiran. Za budžetske korisnike koji koriste depozitne račune potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog organa uprave na čije je ime otvoren depozitni račun, s brojem depozitnog računa i instrukcijom za plaćanje (original ili ovjerena fotokopija).

6. Prijavna dokumentacija za fizička lica
a) Obrazac IV-Prijavni obrazac za fizička lica za programe/projekte izdavaštva (popunjen i potpisan), koji se može dobiti u Ministarstvu ili preuzeti sa web stranice Ministarstva www.mksmtk.gov.ba  i sa web stranice Vlade www.vladatk.gov.ba ;
b) CIPS obrazac PBA 3 (original ili ovjerena kopija) ili ovjerena fotokopija lične karte;
c) finansijski plan predloženog izdavačkog programa/projekata, sa potpunom specifikacijom troškova i visinom sredstava koju potražuje od Ministarstva;
d) izjavu o publikacijma izdatim u 2022. godini, ovjerenu kod nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara, dok podnosioci prijave koji nisu izdali niti jednu publikaciju u 2022. godini dostavljaju izjavu o navedenoj činjenici ovjerenu kod nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara;
e) potvrdu ili drugi dokaz izdat od strane Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla (Biblioteke kantona), Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine i javne biblioteke na svom općinskom području (original ili ovjerena kopija) o tome da je, u skladu sa članom 9. Zakona o izdavačkoj djelatnosti („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 3/02) izvršena obaveza dostavljanja obaveznog broja primjeraka izdatih publikacija prema navedenim bibliotekama u 2022. godini (dostavljaju samo podnosioci prijave koji su imali izdate publikacije u 2022. godini);
f) izjavu ovjerenu kod nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara o cijeni jednog primjerka publikacije, sa odgovarajućim predračunima ili računima, koji su isključivo u vezi sa troškovima izdavanja publikacije;
g) izjavu ovjerenu kod nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara da je autor programa/projekta izdavačke djelatnosti za koji podnosi prijavu;
h) dvije stručne recenzije (sa originalnim potpisima recenzenata);
i) izjavu ovjerenu kod nadležnog organa da podnosilac prijave za predloženi program/projekat nije dobio sredstva sa drugih budžetskih pozicija Budžeta Tuzlanskog kantona u 2023. godini;
j) potvrdu od banke o broju otvorenog transakcijskog računa, ne starija od tri mjeseca, u kojoj je jasno naznačeno da račun podnosica prijave nije blokiran.
III
OPĆE ODREDBE

1. Objava Javnog poziva
Javni poziv se objavljuje na zvaničnoj web stranici Vlade www.vladatk.gov.ba i web stranici Ministarstva www.mksmtk.gov.ba .

2. Način podnošenja prijave
Prijave na Javni poziv se šalju preporučeno poštom ili lično u zapečaćenim kovertama na adresu:

Tuzlanski kanton
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
Pisarnica Vlade TK, Fra Grge Matića broj 8,
75000 Tuzla sa naznakom „NE OTVARATI-prijava po Javnom pozivu za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010003-Podrška u oblasti kulture u 2023. godini za programe/projekte u oblasti kulture i programe/projekte izdavačke djelatnosti sa napomenom: za programe/projekte _______________ (navesti u oblasti kulture ili izdavačke djelatnosti)“

Na poleđini koverte obavezno navesti ime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon. Podnosilac prijave obavezno popunjava sve rubrike odgovarajućeg prijavnog obrasca i odgovara za vjerodostojnost svih unesenih podataka.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti predmet daljeg razmatranja

3. Rok za dostavu prijava
Javni poziv ostaje otvoren do četvrtka, 25.05.2023. godine a prijave zaprimljene nakon isteka navedenog roka će biti odbačene i neće biti predmet razmatranja.

4. Informacije podnosiocima prijava

  • Dostavljena dokumentacija se neće vraćati.
  • Podnosilac prijave je odgovoran za tačnost podataka u prijavi na propisanom obrascu. Ukoliko podnosilac prijave pogrešno popuni prijavu, smatrat će se formalno-pravno neispravnom.
  • U slučaju nedostatka sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona obustavlja se realizacija dodjele sredstava u potpunosti ili djelimično, srazmjerno nedostajućim sredstvima.
  • Sve informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 035/283-559 i 035/369-352. U cilju pružanja dodatne podrške u pripremi prijedloga programa/projekta i otklanjanju eventualnih nejasnoća prilikom prikupljanja dokumentacije, Ministarstvo će organizovati info dan za sve zainteresovane, o čemu će isti biti obaviješteni putem web stranice Ministarstva www.mksmtk.gov.ba.
  • o rezultatima Javnog poziva podnosioci prijava će biti obaviješteni putem web stranice Vlade www.vladatk.gov.ba  i web stranice Ministarstva www.mksmtk.gov.ba .
0 0