Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona“, broj: 10/18) i člana 9. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima, broj: 02/1-36-4151-1/21 od 23.03.2021. godine Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje
JAVNI POZIV
za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima u 2021. godini

I
PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima, u iznosu do 240.000,00 KM (slovima: dvijestotinečetrdesethiljada i 00/100 KM), koji se odnosi na sufinansiranje programa:

1. subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih do 125.000,00 KM
2. subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak
djece u predškolskim ustanovama do 80.000,00 KM
3. finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja do 35.000,00 KM

II
PROGRAMI

Program broj 1. Subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih

1. Namjena sredstava

Sredstva se dodjeljuju korisnicima za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih.

2. Pravo i uslovi za dodjelu sredstava

(1) Pravo na dodjelu sredstava ima fizičko lice/podnosilac prijave, pod uslovima:
a) da nije mlađi od 18 niti stariji od 35 godina života u trenutku podnošenja prijave,
b) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
c) da ima mjesto prebivališta na području Tuzlanskog kantona,
d) da nema riješeno stambeno pitanje,
e) da posjeduje Ugovor sa bankom o kreditu za stambeno zbrinjavanje,
f) da do momenta podnošenja prijave ima urednu otplatu kredita prema Planu otplate,
g) da u prethodnoj godini nije bio korisnik sredstava za stambeno zbrinjavanje i/ili subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje odobrenih iz Budžeta Tuzlanskog kantona, izuzev u slučaju nedovoljnog broja potpunih prijava koje ispunjavaju ovaj uslov sredstva se mogu dodijeliti podnosiocima prijava koji su ranije bili korisnici sredstava za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih,
h) da u 2021. godini nije bio korisnik sredstava za stambeno zbrinjavanje i/ili subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje odobrenih iz Budžeta drugih nivoa vlasti, izuzev u slučaju nedovoljnog broja potpunih prijava koje ispunjavaju ovaj uslov sredstva se mogu dodijeliti podnosiocima prijava koji su ranije bili korisnici sredstava za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih,
i) da je zaključio notarski obrađen ugovor o kupoprodaji stana ili kuće do dana podnošenja prijave po javnom pozivu za subvencioniranje kamata na kredite za rješavanje stambenog pitanja mladih.

(2) U slučaju zaključenog ugovora o zajedničkom stambenom kreditu prijavu može podnijeti samo nosilac kredita, a ako su bračni drugovi nosioci dva različita kredita za istu ili drugu stambenu jedinicu prijavu može podnijeti samo jedan bračni drug.

3. Kriteriji za bodovanje
Kriteriji za bodovanje i rangiranje podnosioca prijave za dodjelu sredstava su:
a) broj članova porodičnog domaćinstva,
b) imovinski census,
c) stručna sprema,
d) uspješni rezultati u oblasti nauke, umjetnosti, sporta i kulture

4. Maksimalni iznos sredstava
Sredstva za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih dodjeljivaće se u traženom iznosu, a maksimalan iznos ne može biti veći od 3.000,00 KM (slovima: trihiljade i 00/100 KM).
Pojedinačni iznos sredstava na ime subvencioniranja kamata jednak je ukupnom iznosu kamate obračunate u 12 uzastopnih mjesečnih rata, počev od 01.06.2020. godine do 31.05.2021. godine.

5. Prijavna dokumentacija

1) Popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, koji se može dobiti u Ministarstvu, putem web stranice Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba i putem web stranice Vlade Kantona www.vladatk.gov.ba.

2) OBAVEZNU DOKUMENTACIJU

1) CIPS obrazac PBA3 za podnosioca prijave i njegovog bračnog partnera, ne stariji od 30 dana (original ili ovjerena kopija);

2) Uvjerenje izdato od suda sa mjestom prebivališta i mjestom rođenja da podnosilac prijave i njegov bračni partner, izuzev stana ili kuće koji je predmet prijave na koji se odnosi kupoprodajni ugovor, nisu vlasnici stana ili porodične kuće u mjestu prebivališta i mjesta rođenja na području Bosne i Hercegovine (original ili ovjerena kopija);

3) Ugovor sa bankom o namjenskom kreditu za stambeno zbrinjavanje sa Planom otplate kredita (kopija, izabrani kandidati naknadno dostavljaju na uvid originalnu dokumentacuju);

4) Potvrdu od banke da postoji uredna otplata kredita sa ukupnim iznosom plaćenih kamata za period od 01.06.2020. godine do 31.05.2021. godine, (treba da sadrži i slijedeće podatke: ime i prezime podnosioca prijave, JMBG, broj ugovora o stambenom kreditu, broj transakcijskog računa podnosioca prijave) (original);

5) Izjavu podnosioca prijave ovjerenu kod nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara da u prethodnoj godini nije bio korisnik sredstava za stambeno zbrinjavanje i/ili subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje iz Budžeta Tuzlanskog kantona (original ili ovjerena kopija);

6) Notarski obrađen ugovor o kupoprodaji stana ili kuće (original ili ovjerena kopija);

7) Potvrda od banke da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa, ne starija od tri mjeseca do dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija);

8) Dokaz o stručnoj spremi (diploma, uvjerenje, svjedodžba) (original ili ovjerena kopija). Napomena: Ukoliko se radi o inostranoj obrazovnoj ispravi, podnosilac prijave obavezan je uz ovjerenu kopiju iste dostaviti i odgovarajuće rješenje o nostrifikaciji, odnosno stručnom priznavanju, izdato od strane nadležnog Ministarstva;

9) Dokaz o školskim priznanjima (učenik generacije srednje škole, najviše priznanje univerziteta/Zlatna plaketa univerziteta) (original ili ovjerena kopija);

10) Izjava – kućna lista ne starija od 30 dana (original ili ovjerena kopija);

11) Dokazi o zaposlenju i visini stalnih izvora prihoda za sve punoljetne članove porodičnog domaćinstva (original ili ovjerena kopija):

1. tri posljednje platne liste ovjerene potpisom i pečatom poslodavca ili uvjerenje poslodavca o visini posljednje tri mjesečne plate,

2. ček od PIO penzije za tri posljednja mjeseca,

3. za lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost: rješenje o registraciji obrta/srodne djelatnosti, obrazac 2002 o plaćenim doprinosima, za posljednja tri mjeseca i GPD i SPR obrasci godišnje prijave za 2020. godinu;

12) Uvjerenje iz Poreske uprave za podnosioca prijave i punoljetne članove domaćinstva o dodatnim prihodima ne starije od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija);

13) Uvjerenje službe za zapošljavanje za sve nezaposlene članove domaćinstva, a ukoliko se isti ne vode na evidenciji službe za zapošljavanje, uvjerenje iz ispostave poreske uprave za sve nezaposlene članove domaćinstva kao dokaz o statusu nezaposlenosti (original ili ovjerena kopija);

14) Dokaz o postignutim rezultatima u oblasti nauke, umjetnosti, sporta i kulture-neobavezan dokument za dostavljanje (original ili ovjerena kopija). Dokaz izdat od strane Sportskog saveza BiH ili granskog sportskog saveza organizovan na nivou države mora da sadrži podatke iz kojih se vidi da je 1, 2. ili 3. mjesto osvojeno na Olimpijskim ili Paraolimpijskim igrama, zvaničnim svjetskim ili evropskim prvenstvima organizovanim od strane krovnih međunarodnih asocijacija u odgovarajućoj oblasti sporta, odnosno da je 1, 2. ili 3. mjesto osvojeno na zvaničnim međunarodnim i državnim takmičenjima organizovanim od strane međunarodnih i državnih saveza članica Međunarodnog olimpijskog komiteta ili Sport Accorda. Za uspjehe u oblasti nauke, umjetnosti i kulture dostavljaju se drugi relevantni dokazi koji ukazuju na tačnost tvrdnji u prijavnom obrascu.

Program broj 2.Subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama

1. Namjena sredstava

Sredstva se dodjeljuju korisnicima za subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u
predškolskim ustanovama.

2. Pravo i uslovi za dodjelu sredstava

(1) Pravo na dodjelu sredstava ima fizičko lice/podnosilac prijave, pod uslovima:
a) da nije mlađi od 18 niti stariji od 35 godina života u trenutku podnošenja prijave,
b) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
c) da ima mjesto prebivališta na području Tuzlanskog kantona,
d) da je roditelj/staratelj/zakonski zastupnik koji u domaćinstvu ima jedno ili više djece predškolskog uzrasta koja koriste usluge predškolske ustanove koja je upisana u Registar predškolskih ustanova koje vodi Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona,
e) da posjeduje Ugovor sa predškolskom ustanovom za svako dijete koje koristi usluge ustanove najmanje 6 mjeseci,
f) da do momenta podnošenja prijave nema neizmirenih obaveza prema predškolskoj ustanovi,
g) da u prethodnoj godini nije bio korisnik sredstava za namjene finansiranja/sufinansiranja troškova smještaja i boravka djece u predškolskim ustanovama odobrenih iz Budžeta Tuzlanskog kantona, izuzev u slučaju nedovoljnog broja potpunih prijava koje ispunjavaju ovaj uslov sredstva se mogu dodijeliti podnosiocima prijava koji su ranije bili korisnici sredstava za namjene finansiranja/sufinansiranja troškova smještaja i boravka djece u predškolskim ustanovama,
h) da u 2021. godini nije bio korisnik sredstava za namjene finansiranja/sufinansiranja troškova smještaja i boravka djece u predškolskim ustanovama odobrenih iz Budžeta drugih nivoa vlasti, izuzev u slučaju nedovoljnog broja potpunih prijava koje ispunjavaju ovaj uslov sredstva se mogu dodijeliti podnosiocima prijava koji su ranije bili korisnici sredstava za namjene finansiranja/sufinansiranja troškova smještaja i boravka djece u predškolskim ustanovama.

(2) U slučaju da se iz istog domaćinstva subvencioniranje troškova smještaja i boravka djece u predškolskoj ustanovi traži za više od jednog djeteta prijavu može podnijeti samo isti roditelj/staratelj/zakonski zastupnik, s tim da će se raspodjela sredstava vršiti prvo za troškove za jedno dijete, a eventualno neraspoređena sredstva moći će se koristiti za troškove ostale prijavljene djece iz istog domaćinstva.

3. Kriteriji za bodovanje
Kriteriji za bodovanje i rangiranje podnosioca prijave za dodjelu sredstava su:
a) broj djece predškolskog uzrasta koja koriste usluge predškolske ustanove,
b) broj članova porodičnog domaćinstva
c) imovinski cenzus,
d) samohrani roditelj/staratelj/zakonski zastupnik

4. Maksimalni iznos sredstava
Sredstva za subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama dodjeljivaće se pojedincima u iznosu od 30% ukupnih godišnjih troškova za smještaj djeteta u predškolsku ustanovu, a maksimalan iznos ne može biti veći od 500,00 KM po djetetu (slovima: petstotina i 00/100 KM).
Godišnji troškovi za smještaj i boravak djeteta u predškolsku ustanovu jednak je ukupnom iznosu troškova koji su plaćeni u periodu od 01.09.2020.godine do 31.08.2021.godine.

5. Prijavna dokumentacija

a) Popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, koji se može dobiti u Ministarstvu, putem web stranice
Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba  i putem web stranice Vlade Kantona www.vladatk.gov.ba .

b) OBAVEZNU DOKUMENTACIJU
1) CIPS obrazac PBA3 za podnosioca prijave i za dijete koje boravi u predškolskoj ustanovi, ne stariji od 30 dana (original ili ovjerena kopija);

2) Uvjerenje o državljanstvu ne starije od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija) ili ovjerenu kopiju važeće lične karte;

3) Izvod iz matične knjige rođenih za dijete koje boravi u predškolskoj ustanovi ili drugi dokaz kojim se dokazuje svojstvo staratelja/zakonskog zastupnika (original ili ovjerena kopija);

4) Ugovor sa predškolskom ustanovom o smještaju i boravku djeteta u ustanovi (Ugovor treba da se odnosi na period 01.09.2020-31.08.2021. godine. Ukoliko postoje dva ili više ugovora za isto dijete koji se odnose na ovaj period potrebno je dostaviti sve ugovore koji se odnose na taj period) (original ili ovjerena kopija);

5) Potvrda predškolske ustanove sa kojom je potpisan Ugovor da nema neizmirenih obaveza prema ustanovi za period od 01.09.2020. godine do 31.08.2021. godine sa naznačenim ukupnim iznosom plaćenih troškova za navedeni period (treba da sadrži i slijedeće podatke: ime i prezime i JMBG podnosioca prijave i djeteta koje boravi u predškolskoj ustanovi a na koje se prijava odnosi, broj ugovora koji je potpisan sa predškolskom ustanovom za period od 01.09.2020. do 31.08.2021. godine) (original);

6) Izjava – kućna lista ne starija od 30 dana (original ili ovjerena kopija);

7) Dokazi o zaposlenju i visini stalnih izvora prihoda za sve punoljetne članove porodičnog domaćinstva (original ili ovjerena kopija):
1. tri posljednje platne liste ovjerene potpisom i pečatom poslodavca ili uvjerenje poslodavca o visini posljednje tri mjesečne plate,
2. ček od PIO penzije za tri posljednja mjeseca,
3. za lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost: rješenje o registraciji obrta/srodne djelatnosti, obrazac 2002 o plaćenim doprinosima, za posljednja tri mjeseca i GPD i SPR obrasci godišnje prijave za 2020. godinu;

8) Uvjerenje iz Poreske uprave za podnosioca prijave i punoljetne članove domaćinstva o dodatnim prihodima ne starije od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija);

9) Uvjerenje službe za zapošljavanje za sve nezaposlene članove domaćinstva, a ukoliko se isti ne vode na evidenciji službe za zapošljavanje, uvjerenje iz ispostave Poreske uprave za sve nezaposlene članove domaćinstva kao dokaz o statusu nezaposlenosti (original ili ovjerena kopija);

10) Samohrani roditelj/staratelj/zakonski zastupnik dostavlja dokumentaciju kojom dokazuje status samohranog roditelja (Izvod iz matične knjige rođenih za roditelja (original ili ovjerena kopija) ili druga dokumentacija kojom se dokazuje status samohranog roditelja),

11) Kopiju tekućeg računa podnosioca prijave (kopija ugovora sa bankom ili potvrda banke).


Program broj 3. Finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja

1. Namjena sredstava
Sredstva se dodjeljuju za finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja koji će imati za cilj unapređenje položaja mladih i jačanje omladinskog aktivizma u Tuzlanskom kantonu.

2. Pravo i uslovi za dodjelu sredstava
Pravo na dodjelu sredstava ima omladinsko udruženje sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona, pod uslovima:
a) da je omladinsko udruženje upisano u spisak omladinskih udruženja jedinice lokalne samouprave sa sjedištem omladinskog udruženja na području Tuzlanskog kantona,
b) projekat mora osigurati implementaciju programskih ciljeva omladinskog udruženja a ne ad hoc aktivnosti,
c) projektat se mora realizovati na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini (izuzetno prema procjeni Ministarstva moguće je da rok realizacije projekta bude duži, ali najduže do 31.03.2022. godine),
d) da podnosilac prijave nije dobio finansijska sredstva iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu za realizaciju tog projekata,
e) da je podnosilac prijave opravdao namjenski utrošak ranije dodijeljenih sredstva iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

3. Kriteriji za bodovanje
Kriteriji za bodovanje i rangiranje podnosioca prijave za dodjelu sredstava su:
a) referense podnosioca prijave i dosadašnje iskustvo u radu sa mladima,
b) broj sudionika (direktnih i indirektnih) koji su uključeni u projekat,
c) vremenski rok za provođenje aktivnosti na realizaciji projekta,
d) osigurana saradnja sa drugim nivoima vlasti i međunarodnim organizacijama.
4. Maksimalni iznos sredstava
Sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja dodjeljivaće se u traženom iznosu, a maksimalan iznos ne može biti veći od 3.000,00 KM (slovima: trihiljade i 00/100 KM).
Troškovi koji se priznaju odnose se isključivo na direktne troškove nastale u realizaciji projekta.

5. Prijavna dokumentacija

a) PRIJAVNI OBRAZAC (popunjen, potpisan i ovjeren pečatom), koji se može dobiti u Ministarstvu, putem web stranice Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba  i putem web stranice Vlade Kantona www.vladatk.gov.ba .

b) OBRAZAC PROJEKTA (popunjen, potpisan i ovjeren pečatom), koji se može dobiti u Ministarstvu, putem web stranice Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba  i putem web stranice Vlade Kantona www.vladatk.gov.ba .

c) OBAVEZNU DOKUMENTACIJU
1. Izvod iz registra koje vodi Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, ne stariji od tri mjeseca do dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija);
2. Uvjerenje o poreskoj registraciji (original ili ovjerena kopija);
3. Potvrda od banke da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa, ne starija od tri mjeseca do dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija);
4. Bilans stanja i bilans uspjeha sa vidljivim pečatom FIA za udruženja registrovana do 31.12.2020. godine (ovjerena kopija);
5. Projekat kojim omladinsko udruženje aplicira za dodjelu sredstava, s jasno definiranim ciljevima, ciljnim grupama, brojem sudionika (direktnih/indirektnih koji su uklujučeni u projekat, očekivanim rezultatima, aktivnostima, detaljnom specifikacijom troškova, vremenskim rokom provođenja aktivnosti na realizaciji projekta, načinom praćenja realizacije projekta (vrednovanje i mjerenje zadovoljstva korisnika, održivost projekta, te na koji način će podnosilac prijave informisati javnost o aktivnostima realizacije projekta);
6. Za projekat koji se provodi u školama dostaviti pisanu saglasnost direktora škole odnosno nadležnog ministarstva;
7. Dokaz o realizovanim projektima, u oblasti mladih, iz prethodnog perioda, bez obzira na to od koga su sredstva dobivena (mogu se dostaviti potvrde o realizovanim projektima izdatim od strane finansijera, fotografije, članci, štampani materijal, propagandni materijal);
8. Dokaz da je omladinsko udruženje upisano u spisak omladinskih udruženja jedinice lokalne samouprave sa sjedištem omladinskog udruženja na području Tuzlanskog kantona;
d) DODATNU DOKUMENTACIJU (ukoliko je podnosilac prijave posjeduje)
1) Potpisani sporazumi o partnerstvima i saradnji (original ili ovjerena kopija);
2) Potpisan ugovor o sufinansiranju ili drugi dokaz o sufinansiranju projekata-odluka i sl. (original ili ovjerena kopija).
III
OPĆE ODREDBE

1. Objava Javnog poziva
Javni poziv objavljuje se na zvaničnoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: www.vladatk.gov.ba. zatim web stranici Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba i u dnevnim novinama „Večernji list“.

2. Način podnošenja prijave
Prijave na Javni poziv se šalju preporučeno poštom ili lično u zapečaćenim kovertama na adresu:

Tuzlanski kanton
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
Pisarnica Vlade TK, Rudarska broj: 57, 75000 Tuzla,
sa naznakom: NE OTVARATI - prijava po Javnom pozivu: Odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška mladima“ u 2021. godini, sa napomenom:
Program broj:___________________ (navesti broj i naziv programa)

Na poleđini koverte obavezno navesti ime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon.
Podnosilac prijave obavezno popunjava sve rubrike Prijavnog obrasca i odgovara za vjerodostojnost svih unesenih podataka.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti predmet daljeg razmatranja.

3. Rok za dostavu prijava
Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Večernji list“.
Prijave primljene nakon isteka navedenog roka biti će odbačene i neće biti predmet razmatranja.

4. Informacije podnosiocima prijava
• Prispjela dokumentacija neće se vraćati.
• Podnosioc prijave je odgovoran za tačnost podataka u prijavi na propisanom obrascu. Ukoliko podnosioc prijave pogrešno popuni prijavu, smatrat će se formalno-pravno neispravnom.
• Prednost u dodjeli sredstava imaju podnosioci prijava koji u 2021. godini nisu dobili sredstva za stambeno zbrinjavanje iz budžeta jedinice lokalne samouprave Tuzlanskog kantona, budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Bosne i Hercegovine.
• Uslov koji se odnosi na godine starosti znači da podnosilac zahtjeva ne smije biti mlađi od 18 niti stariji od 35 godina života u trenutku podnošenja prijave.
• Prijavni obrazac se popunjava posebno za svako dijete za koje se traži refundacija dijela troškova smještaja i boravka djece u predškolskim ustanovama.
• U slučaju nedostatka sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona obustavlja se realizacija dodjele sredstava u potpunosti ili djelimično, srazmjerno nedostajućim sredstvima.
• Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 035/369-352 i 035/369-410.
• O rezultatima javnog poziva podnosioci prijava će biti obaviješteni putem web stranice Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.gov.ba. i web stranice Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba

MINISTARSTVO ZA KULTURU, SPORT I MLADE TK
0 0