JAVNI POZIV za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima u 2022. godini za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona“, broj: 10/18) i člana 9. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima, („Službene novine Tuzlasnkog kantona“, broj:10/22) i Odluke broj: 02/1-36-7520-2/22 od 06.09.2022. godine Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje

JAVNI POZIV
za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima u 2022. godini za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih i subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama

I
PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima, u iznosu od 349.000,00 KM, koji se odnosi na sufinansiranje programa:

1. subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih i
2. subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama

II
PROGRAMI

Program broj 1. Subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih

1. Namjena sredstava


Sredstva se dodjeljuju korisnicima za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih.

2. Pravo i uslovi za dodjelu sredstava

(1) Pravo na dodjelu sredstava ima fizičko lice/podnosilac prijave, pod uslovima:
a) da nije mlađi od 18 niti stariji od 35 godina života u trenutku podnošenja prijave,
b) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
c) da ima mjesto prebivališta na području Tuzlanskog kantona,
d) da nema riješeno stambeno pitanje,
e) da posjeduje Ugovor sa bankom o kreditu za stambeno zbrinjavanje,
f) da do momenta podnošenja prijave ima urednu otplatu kredita prema Planu otplate,
g) da u prethodnoj godini nije bio korisnik sredstava za stambeno zbrinjavanje i/ili subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje odobrenih iz Budžeta Tuzlanskog kantona, izuzetno u slučaju nedovoljnog broja prijava koje zadovoljavaju uslove iz Odluke sredstva se mogu dodijeliti podnosiocima prijava koji su u 2021.godine bili korisnici sredstava za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih iz Budžeta Tuzlanskog kantona,
h) da u 2022. godini nije bio korisnik sredstava za stambeno zbrinjavanje i/ili subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje odobrenih iz Budžeta drugih nivoa vlasti, izuzev u slučaju nedovoljnog broja prijava koje ispunjavaju uslove iz Odluke sredstva se mogu dodijeliti podnosiocima prijava koji su bili korisnici sredstava za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih odobrenih iz Budžeta drugih nivoa vlasti ukoliko se subvencionioranje plaćene kamate ne odnosi na period počev od 01.06.2021. godine do 31.05.2022.godine.,
i) da je zaključio notarski obrađen ugovor o kupoprodaji stana ili kuće do dana podnošenja prijave po javnom pozivu za subvencioniranje kamata na kredite za rješavanje stambenog pitanja mladih.

(2) U slučaju zaključenog ugovora o zajedničkom stambenom kreditu prijavu može podnijeti samo nosilac kredita, a ako su bračni drugovi nosioci dva različita kredita za istu ili drugu stambenu jedinicu prijavu može podnijeti samo jedan bračni drug.

3. Kriteriji za bodovanje

Kriteriji za bodovanje i rangiranje podnosioca prijave za dodjelu sredstava su:
a) broj članova porodičnog domaćinstva,
b) imovinski census,
c) stručna sprema,
d) uspješni rezultati u oblasti nauke, umjetnosti, sporta i kulture
4. Maksimalni iznos sredstava
Sredstva za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih dodjeljivaće se u traženom iznosu, a maksimalan iznos ne može biti veći od 3.000,00 KM (slovima: trihiljade i 00/100 KM).
Pojedinačni iznos sredstava na ime subvencioniranja kamata jednak je ukupnom iznosu kamate obračunate u 12 uzastopnih mjesečnih rata, počev od 01.06.2021. godine do 31.05.2022. godine.

5. Prijavna dokumentacija

a) Popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, koji se može dobiti u Ministarstvu, putem web stranice Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba i putem web stranice Vlade Kantona www.vladatk.gov.ba.
b) OBAVEZNU DOKUMENTACIJU
1) CIPS obrazac PBA3 za podnosioca prijave i njegovog bračnog partnera, ne stariji od 30 dana od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija);
2) Uvjerenje izdato od suda sa mjestom prebivališta i mjestom rođenja da podnosilac prijave i njegov bračni partner, izuzev stana ili kuće koji je predmet prijave na koji se odnosi kupoprodajni ugovor, nisu vlasnici stana ili porodične kuće u mjestu prebivališta i mjesta rođenja na području Bosne i Hercegovine, ne starije od 30 dana od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija);
3) Izjavu ovjerenu kod nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara da podnosilac prijave i njegov bračni partner nisu nosioci stanarskog prava, vlasnici stana ili useljive kuće, izuzev stana ili kuće koji je predmet prijave na koji se odnosi kupoprodajni ugovor
4) Ugovor sa bankom o namjenskom kreditu za stambeno zbrinjavanje sa Planom otplate kredita (kopija, izabrani kandidati naknadno dostavljaju na uvid originalnu dokumentacuju);
5) Potvrdu od banke da postoji uredna otplata kredita sa ukupnim iznosom plaćenih kamata za period od 01.06.2021. godine do 31.05.2022. godine, (treba da sadrži i sljedeće podatke: ime i prezime podnosioca prijave, JMBG, broj ugovora o stambenom kreditu, broj transakcijskog računa podnosioca prijave) (original);
6) Izjavu podnosioca prijave ovjerenu kod nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara da nije bio korisnik sredstava za stambeno zbrinjavanje i/ili subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje odobrenih iz Budžeta drugih nivoa vlasti za period 01.06.2021.godine do 31.05.2022.godine (original);
7) Notarski obrađen ugovor o kupoprodaji stana ili kuće (original ili ovjerena kopija);
8) Potvrda od banke da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa, ne starija od tri mjeseca od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija);
9) Dokaz o stručnoj spremi podnosioca prijave (diploma, uvjerenje, svjedodžba) (original ili ovjerena kopija). Napomena: Ukoliko se radi o inostranoj obrazovnoj ispravi, podnosilac prijave obavezan je uz ovjerenu kopiju iste dostaviti i odgovarajuće rješenje o nostrifikaciji, odnosno stručnom priznavanju, izdato od strane nadležnog Ministarstva;
10) Dokaz o školskim priznanjima podnosioca prijave (učenik generacije srednje škole, najviše priznanje univerziteta/Zlatna plaketa univerziteta) (original ili ovjerena kopija);
11) Izjava – kućna lista ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija);
12) Dokazi o zaposlenju i visini stalnih izvora prihoda za sve punoljetne članove porodičnog domaćinstva (original ili ovjerena kopija):
1. tri posljednje platne liste ovjerene potpisom i pečatom poslodavca ili uvjerenje poslodavca o visini posljednje tri mjesečne plate,
2. ček od PIO penzije za tri posljednja mjeseca,
3. za lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost: rješenje o registraciji obrta/srodne djelatnosti, obrazac 2002 o plaćenim doprinosima, za posljednja tri mjeseca i GPD i SPR obrasci godišnje prijave za 2021. godinu;
13) Uvjerenje iz Poreske uprave za podnosioca prijave i punoljetne članove domaćinstva o dodatnim prihodima i visini ostvarenih dodatnih prihoda ne starije od tri mjeseca od dana objave Javnog poziva(original ili ovjerena kopija);
14) Uvjerenje službe za zapošljavanje za sve nezaposlene članove domaćinstva, a ukoliko se isti ne vode na evidenciji službe za zapošljavanje, uvjerenje iz ispostave poreske uprave za sve nezaposlene članove domaćinstva kao dokaz o statusu nezaposlenosti (original ili ovjerena kopija);
15) Dokaz o postignutim rezultatima podnosioca prijave u oblasti nauke, umjetnosti, sporta i kulture-neobavezan dokument za dostavljanje (original ili ovjerena kopija). Dokaz izdat od strane Sportskog saveza BiH ili granskog sportskog saveza organizovan na nivou države mora da sadrži podatke iz kojih se vidi da je 1, 2. ili 3. mjesto osvojeno na Olimpijskim ili Paraolimpijskim igrama, zvaničnim svjetskim ili evropskim prvenstvima organizovanim od strane krovnih međunarodnih asocijacija u odgovarajućoj oblasti sporta, odnosno da je 1, 2. ili 3. mjesto osvojeno na zvaničnim međunarodnim i državnim takmičenjima organizovanim od strane međunarodnih i državnih saveza članica Međunarodnog olimpijskog komiteta ili Sport Accorda. Za uspjehe u oblasti nauke, umjetnosti i kulture dostavljaju se drugi relevantni dokazi koji ukazuju na tačnost tvrdnji u prijavnom obrascu.

Program broj 2.Subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama
1. Namjena sredstava
Sredstva se dodjeljuju korisnicima za subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama.
2. Pravo i uslovi za dodjelu sredstava
(1) Pravo na dodjelu sredstava ima fizičko lice/podnosilac prijave, pod uslovima:
a) da nije mlađi od 18 niti stariji od 35 godina života u trenutku podnošenja prijave,
b) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
c) da ima mjesto prebivališta na području Tuzlanskog kantona,
d) da je roditelj/staratelj/zakonski zastupnik koji u domaćinstvu ima jedno ili više djece predškolskog uzrasta koja koriste usluge predškolske ustanove koja je upisana u Registar predškolskih ustanova koje vodi Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona,
e) da posjeduje Ugovor sa predškolskom ustanovom za svako dijete koje koristi usluge ustanove najmanje 6 mjeseci,
f) da do momenta podnošenja prijave nema neizmirenih obaveza prema predškolskoj ustanovi,
g) da u prethodnoj godini nije bio korisnik sredstava za namjene finansiranja/sufinansiranja troškova smještaja i boravka djece u predškolskim ustanovama odobrenih iz Budžeta Tuzlanskog kantona, izuzev u slučaju nedovoljnog broja prijava koje ispunjavaju uslove iz Odluke sredstva se mogu dodijeliti podnosiocima prijava koji su ranije bili korisnici sredstava za namjene finansiranja/sufinansiranja troškova smještaja i boravka djece u predškolskim ustanovama,
h) da u 2022. godini nije bio korisnik sredstava za namjene finansiranja/sufinansiranja troškova smještaja i boravka djece u predškolskim ustanovama odobrenih iz Budžeta drugih nivoa vlasti, izuzev u slučaju nedovoljnog broja potpunih prijava koje ispunjavaju uslove iz Odluke sredstva se mogu dodijeliti podnosiocima prijava koji su ranije bili korisnici sredstava za namjene finansiranja/sufinansiranja troškova smještaja i boravka djece u predškolskim ustanovama iz Budžeta drugih nivoa ukoliko se plaćeni troškovi smještaja i boravka djece u predškolskoj ustanovi ne odnose na period počev od 01.09.2021. godine do 31.08.2022.godine.
(2) U slučaju da se iz istog domaćinstva subvencioniranje troškova smještaja i boravka djece u predškolskoj ustanovi traži za više od jednog djeteta prijavu može podnijeti samo isti roditelj/staratelj/zakonski zastupnik, s tim da će se raspodjela sredstava vršiti prvo za troškove za jedno dijete, a eventualno neraspoređena sredstva moći će se koristiti za troškove ostale prijavljene djece iz istog domaćinstva.

3. Kriteriji za bodovanje
Kriteriji za bodovanje i rangiranje podnosioca prijave za dodjelu sredstava su:
a) broj djece predškolskog uzrasta koja koriste usluge predškolske ustanove,
b) broj članova porodičnog domaćinstva
c) imovinski cenzus,
d) samohrani roditelj/staratelj/zakonski zastupnik.
4. Maksimalni iznos sredstava
Sredstva za subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama dodjeljivaće se pojedincima u iznosu od 40% ukupnih godišnjih troškova za smještaj djeteta u predškolsku ustanovu, a maksimalan iznos ne može biti veći od 800,00 KM po djetetu (slovima: osamstotina i 00/100 KM).
Godišnji troškovi za smještaj i boravak djeteta u predškolsku ustanovu jednak je ukupnom iznosu troškova koji su plaćeni u periodu od 01.09.2021.godine do 31.08.2022.godine.

5. Prijavna dokumentacija
a) Popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, koji se može dobiti u Ministarstvu, putem web stranice Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba i putem web stranice Vlade Kantona www.vladatk.gov.ba.
b) OBAVEZNU DOKUMENTACIJU
1) CIPS obrazac PBA3 za podnosioca prijave i za dijete koje boravi u predškolskoj ustanovi, ne stariji od 30 dana od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija);
2) Uvjerenje o državljanstvu ne starije od tri mjeseca od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija) ili ovjerenu kopiju važeće lične karte;
3) Izvod iz matične knjige rođenih za dijete koje boravi u predškolskoj ustanovi ili drugi dokaz kojim se dokazuje svojstvo staratelja/zakonskog zastupnika (original ili ovjerena kopija);
4) Ugovor sa predškolskom ustanovom o smještaju i boravku djeteta u ustanovi (Ugovor treba da se odnosi na period 01.09.2021-31.08.2022. godine. Ukoliko postoje dva ili više ugovora za isto dijete koji se odnose na ovaj period potrebno je dostaviti sve ugovore koji se odnose na taj period) (original ili ovjerena kopija);
5) Potvrda predškolske ustanove sa kojom je potpisan Ugovor da nema neizmirenih obaveza prema ustanovi za period od 01.09.2021. godine do 31.08.2022. godine sa naznačenim ukupnim iznosom plaćenih troškova za navedeni period (treba da sadrži i sljedeće podatke: ime i prezime i JMBG podnosioca prijave i djeteta koje boravi u predškolskoj ustanovi a na koje se prijava odnosi, broj ugovora koji je potpisan sa predškolskom ustanovom za period od 01.09.2021. do 31.08.2022. godine) (original);
6) Izjavu podnosioca prijave ovjerenu kod nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara da nije bio korisnik sredstava za namjene finansiranja/sufinansiranja troškova smještaja i boravka djece u predškolskim ustanovama odobrenih iz Budžeta drugih nivoa vlasti za period od 01.09.2021.godine do 31.08.2022.godine (original),
7) Izjava – kućna lista ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija);
8) Dokazi o zaposlenju i visini stalnih izvora prihoda za sve punoljetne članove porodičnog domaćinstva (original ili ovjerena kopija):
1. tri posljednje platne liste ovjerene potpisom i pečatom poslodavca ili uvjerenje poslodavca o visini posljednje tri mjesečne plate,
2. ček od PIO penzije za tri posljednja mjeseca,
3. za lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost: rješenje o registraciji obrta/srodne djelatnosti, obrazac 2002 o plaćenim doprinosima, za posljednja tri mjeseca i GPD i SPR obrasci godišnje prijave za 2021. godinu;
9) Uvjerenje iz Poreske uprave za podnosioca prijave i punoljetne članove domaćinstva o dodatnim prihodima i visini dodatnih prihoda ne starije od tri mjeseca od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija);
10) Uvjerenje službe za zapošljavanje za sve nezaposlene članove domaćinstva, a ukoliko se isti ne vode na evidenciji službe za zapošljavanje, uvjerenje iz ispostave Poreske uprave za sve nezaposlene članove domaćinstva kao dokaz o statusu nezaposlenosti (original ili ovjerena kopija);
11) Samohrani roditelj/staratelj/zakonski zastupnik dostavlja dokumentaciju kojom dokazuje status samohranog roditelja (Izvod iz matične knjige rođenih za roditelja (original ili ovjerena kopija) ili druga dokumentacija kojom se dokazuje status samohranog roditelja),
12) Kopiju tekućeg računa podnosioca prijave (kopija ugovora sa bankom ili potvrda banke).

III
OPĆE ODREDBE

1. Objava Javnog poziva
Javni poziv objavljuje se na zvaničnoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: www.vladatk.gov.ba.  i web stranici Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba
2. Način podnošenja prijave
Prijave na Javni poziv se šalju preporučeno poštom ili lično u zapečaćenim kovertama na adresu:

Tuzlanski kanton
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
Pisarnica Vlade TK, Fra Grge Martića broj 8, 75000 Tuzla,
sa naznakom: NE OTVARATI - prijava po Javnom pozivu: Odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška mladima“ u 2022. godini, sa napomenom:
Program broj:___________________ (navesti broj i naziv programa)

Na poleđini koverte obavezno navesti ime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon.
Podnosilac prijave obavezno popunjava sve rubrike Prijavnog obrasca i odgovara za vjerodostojnost svih unesenih podataka.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti predmet daljeg razmatranja.

3. Rok za dostavu prijava


Javni poziv ostaje otvoren do 30.09.2022.godine.
Prijave primljene nakon isteka navedenog roka biti će odbačene i neće biti predmet razmatranja.

4. Informacije podnosiocima prijava

  •  Prispjela dokumentacija neće se vraćati.
  • Podnosioc prijave je odgovoran za tačnost podataka u prijavi na propisanom obrascu. Ukoliko podnosioc prijave pogrešno popuni prijavu, smatrat će se formalno-pravno neispravnom.
  • Prednost u dodjeli sredstava imaju podnosioci prijava koji u 2022. godini nisu dobili sredstva za stambeno zbrinjavanje iz budžeta jedinice lokalne samouprave Tuzlanskog kantona, budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Bosne i Hercegovine.
  • Uslov koji se odnosi na godine starosti znači da podnosilac zahtjeva ne smije biti mlađi od 18 niti stariji od 35 godina života u trenutku podnošenja prijave. Lica koja su navršila 35 godina starosti u trenutku podnošenja prijave smatraju se licima starijim od 35 godina života.
  • Prijavni obrazac se popunjava posebno za svako dijete za koje se traži refundacija dijela troškova smještaja i boravka djece u predškolskim ustanovama.
  • U slučaju nedostatka sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona obustavlja se realizacija dodjele sredstava u potpunosti ili djelimično, srazmjerno nedostajućim sredstvima.
  • Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 035/369-352 i 035/369-410.
  • O rezultatima javnog poziva podnosioci prijava će biti obaviješteni putem web stranice Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.gov.ba.  i web stranice Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba 

MINISTARSTVO ZA KULTURU, SPORT I MLADE TK
0 0