Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona“, broj: 10/18) i člana 9. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima u 2023.godini („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/23) Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, r a s p i s u j e
JAVNI POZIV
za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 –Podrška mladima u 2023. godini za
subvencioniranje kamata namjenskih kredita za stambeno zbrinjavanje mladih

I
PREDMET JAVNOG POZIVA


1. Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima, za subvencioniranje kamata namjenskih kredita za stambeno zbrinjavanje mladih u iznosu od 174.500,00 KM.

2. Pravo i uslovi za dodjelu sredstava
(1) Pravo na dodjelu sredstava ima fizičko lice/podnosilac prijave, pod uslovima:
a) da nije mlađi od 18 niti stariji od 35 godina života u trenutku podnošenja prijave, odnosno da danom podnošenja prijave ima navršenih 18 godina starosti odnosno da nije navršio 35 godina života,
b) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
c) da ima mjesto prebivališta na području Tuzlanskog kantona,
d) da je zaključio notarski obrađen ugovor o kupoprodaji stana ili kuće do dana podnošenja prijave,
e) da prvi put rješava stambeno pitanje kupovinom nekretnine koja je predmet kupoprodajnog ugovora,
f) da ima prijavljeno prebivalište na adresi nekretnine koja je predmet kupoprodajnog ugovora (izuzetak su nekretnine u izgradnji),
g) da je nosilac namjenskog kredita po osnovu Ugovora sa bankom o namjenskom stambenom kreditu,
h) da do momenta podnošenja prijave ima urednu otplatu kredita prema Planu otplate,
i) da u prethodnoj godini nije bio korisnik sredstava za stambeno zbrinjavanje i/ili subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje odobrenih iz Budžeta Tuzlanskog kantona, izuzetno u slučaju nedovoljnog broja prijava koje zadovoljavaju uslove iz odluke sredstva se mogu dodijeliti podnosiocima prijava koji su u 2022.godine bili korisnici sredstava za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih iz Budžeta Tuzlanskog kantona.
j) da u 2023. godini nije bio korisnik sredstava za stambeno zbrinjavanje i/ili subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje odobrenih iz Budžeta drugih nivoa vlasti, izuzev u slučaju nedovoljnog broja prijava koje ispunjavaju uslove iz odluke sredstva se mogu dodijeliti podnosiocima prijava koji su bili korisnici sredstava za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih odobrenih iz Budžeta drugih nivoa vlasti ukoliko se subvencionioranje plaćene kamate ne odnosi na period počev od 01.06.2022. godine do 31.05.2023.godine.
b) U slučaju zaključenog ugovora o zajedničkom stambenom kreditu prijavu može podnijeti samo nosilac kredita, a ako su više lica nosioci različitih stambenih kredita za kupovinu iste stambene jedinice prijavu može podnijeti samo jedno od njih.

3. Kriteriji za bodovanje
Kriteriji za bodovanje i rangiranje podnosioca prijave za dodjelu sredstava su:
a) broj članova porodičnog domaćinstva,
b) imovinski census,
c) stručna sprema,
d) uspješni rezultati u oblasti nauke, umjetnosti, sporta i kulture

4. Maksimalni iznos sredstava
Sredstva za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih dodjeljivaće se u traženom iznosu, a maksimalan iznos ne može biti veći od 3.000,00 KM (slovima: trihiljade i 00/100 KM). Pojedinačni iznos sredstava na ime subvencioniranja kamata jednak je ukupnom iznosu kamate obračunate u 12 uzastopnih mjesečnih rata, počev od 01.06.2022. godine do 31.05.2023. godine.

5. Prijavna dokumentacija

1) Popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, koji čini sastavni dio ove odluke i koji se može dobiti u Ministarstvu, putem web stranice Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba i putem web stranice Vlade Kantona www.vladatk.gov.ba.

2) OBAVEZNU DOKUMENTACIJU
1) Uvjerenje o državljanstvu za podnosioca prijave ne stariji od 30 dana od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija),
2) CIPS obrazac PBA3 za podnosioca prijave ne stariji od 30 dana od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija) kojim se dokazuje da podnosilac prijave ima mjesto prebivališta na adresi nekretnine na koju se odnosi kupoprodajni ugovor. Napomena: izuzetak su nekretnine u izgradnji – podnosilac prijave čija je nekretnina u izgradnji dostavlja izjavu da u momentu podnošenja prijave nije dovršena izgradnja nekretnine koja je predmet kupoprodajnog ugovora (original) i CIPS obrazac PBA3 za podnosioca prijave po trenutnom mjestu prebivališta na području Tuzlanskog kantona ne stariji od 30 dana od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija),
3) Uvjerenje izdato od suda po mjestu prebivališta i po mjestu rođenja da podnosilac prijave i punoljetni članovi domaćinstva koji su navedeni na kućnoj listi, izuzev stana ili kuće koji je predmet prijave na koji se odnosi kupoprodajni ugovor, nisu vlasnici stana ili kuće u mjestu prebivališta i mjesta rođenja na području Bosne i Hercegovine, ne starije od 30 dana od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija);
4) Izjavu ovjerenu kod nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara da podnosilac prijave i punoljetni članovi domaćinstva koji su navedeni na kućnoj listi nisu nosioci stanarskog prava, vlasnici stana ili kuće, izuzev stana ili kuće koji je predmet prijave na koji se odnosi kupoprodajni ugovor (original),
5) Ugovor sa bankom o namjenskom kreditu za stambeno zbrinjavanje sa Planom otplate kredita (ovjerena kopija),
6) Potvrdu od banke da postoji uredna otplata kredita sa ukupnim iznosom plaćenih kamata za period od 01.06.2022. godine do 31.05.2023. godine, (treba da sadrži i sljedeće podatke: ime i prezime podnosioca prijave, JMBG i broj ugovora o stambenom kreditu) (original),
7) Izjavu podnosioca prijave ovjerenu kod nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara da nije bio korisnik sredstava za stambeno zbrinjavanje i/ili subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje odobrenih iz Budžeta drugih nivoa vlasti za period od 01.06.2022. godine do 31.05.2023. godine (original),
8) Notarski obrađen ugovor o kupoprodaji stana ili kuće (original ili ovjerena kopija),
9) Potvrda od banke da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa, ne starija od tri mjeseca od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija),
10) Dokaz o stručnoj spremi podnosioca prijave (diploma, uvjerenje, svjedodžba) (original ili ovjerena kopija). Napomena: Ukoliko se radi o inostranoj obrazovnoj ispravi, podnosilac prijave obavezan je uz ovjerenu kopiju iste dostaviti i odgovarajuće rješenje o nostrifikaciji, odnosno stručnom priznavanju, izdato od strane nadležnog Ministarstva,
11) Izjava – kućna lista ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija),
12) CIPS obrazac PBA3 za sve punoljetne članove domaćinstva navedene na kućnoj listi, ne stariji od 30 dana od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija)
13) Dokaz o visini prihoda za podnosioca prijave i sve punoljetne članove domaćinstva koji su navedeni na kućnoj listi:
1. Potvrda poslodavca o mjesečnim primanjima za posljednja tri mjeseca od dana podnošenja prjave za sve zaposlene, odnosno Ček od PIO penzije za penzionisane punoljetne članove domaćinstva (original ili ovjerena kopija),
2. Uvjerenje službe za zapošljavanje za sve nezaposlene članove domaćinstva ne starije od 30 dana od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija), a ukoliko se isti ne vode na evidenciji službe za zapošljavanje Uvjerenje iz ispostave poreske uprave kao dokaz o statusu nezaposlenosti ne starije od 30 dana od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija).
3. za lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost: rješenje o registraciji obrta/srodne djelatnosti, obrazac 2002 o plaćenim doprinosima, za posljednja tri mjeseca i GPD i SPR obrasci godišnje prijave za 2022. godinu;
14) Uvjerenje iz Poreske uprave za podnosioca prijave i punoljetne članove domaćinstva navedene na kućnoj listi o visini ostvarenog dohotka stečenog po osnovu samostalnih djelatnosti, imovine, imovinskih prava i kapitala u 2022.godini ne starije od tri mjeseca od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija);

3) Neobavezna dokumentacija relevantna za bodovanje:
1) Dokaz o školskim priznanjima podnosioca prijave (učenik generacije srednje škole, najviše priznanje univerziteta/Zlatna plaketa univerziteta) (original ili ovjerena kopija);
2) Dokaz o postignutim rezultatima podnosioca prijave u oblasti nauke, umjetnosti, sporta i kulture-neobavezan dokument za dostavljanje (original ili ovjerena kopija). Dokaz izdat od strane Sportskog saveza BiH ili granskog sportskog saveza organizovan na nivou države mora da sadrži podatke iz kojih se vidi da je 1, 2. ili 3. mjesto osvojeno na Olimpijskim ili Paraolimpijskim igrama, zvaničnim svjetskim ili evropskim prvenstvima organizovanim od strane krovnih međunarodnih asocijacija u odgovarajućoj oblasti sporta, odnosno da je 1, 2. ili 3. mjesto osvojeno na zvaničnim međunarodnim i državnim takmičenjima organizovanim od strane međunarodnih i državnih saveza članica Međunarodnog olimpijskog komiteta ili Sport Accorda. Za uspjehe u oblasti nauke, umjetnosti i kulture dostavljaju se drugi relevantni dokazi koji ukazuju na tačnost tvrdnji u prijavnom obrascu.

II
OPĆE ODREDBE


1. Objava Javnog poziva
Javni poziv objavljuje se na zvaničnoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: www.vladatk.gov.ba. zatim web stranici Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba
2. Način podnošenja prijave
Prijave na Javni poziv se šalju preporučeno poštom ili lično u zapečaćenim kovertama na adresu:Tuzlanski kanton
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
Pisarnica Vlade TK, Fra Grge Martića br. 8. , 75000 Tuzla,
sa naznakom: NE OTVARATI - prijava po Javnom pozivu: Odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška mladima“ u 2023. godini za subvencioniranje kamata namjenskih kredita za stambeno zbrinjavanje mladih


Na poleđini koverte obavezno navesti ime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon.
Podnosilac prijave obavezno popunjava sve rubrike Prijavnog obrasca i odgovara za vjerodostojnost svih unesenih podataka.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti predmet daljeg razmatranja.

3. Rok za dostavu prijava
Javni poziv ostaje otvoren do 20.07.2023.godine.
Prijave primljene nakon isteka navedenog roka biti će odbačene i neće biti predmet razmatranja.

4. Informacije podnosiocima prijava
• Prispjela dokumentacija neće se vraćati.
• Podnosilac prijave je odgovoran za tačnost podataka u prijavi na propisanom obrascu. Ukoliko podnosilac prijave pogrešno popuni prijavu, smatrat će se formalno-pravno neispravnom.
• U slučaju nedostatka sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona obustavlja se realizacija dodjele sredstava u potpunosti ili djelimično, srazmjerno nedostajućim sredstvima.
• Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati na broj telefona: 035/283-558.
• O rezultatima javnog poziva podnosioci prijava će biti obaviješteni putem web stranice Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.gov.ba. i web stranice Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba

MINISTARSTVO ZA KULTURU, SPORT I MLADE TK
0 0