Informacije iz oblasti mladih

JAVNI POZIV za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 –Podrška mladima u 2023. godini za subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama

 

08.09.2023 12:44
Slika
 
Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona“, broj: 10/18) i člana 9. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima u 2023.godini („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/23) Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, r a s p i s u j eJAVNI POZIV
za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 –Podrška mladima u 2023. godini za
subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama

I
PREDMET JAVNOG POZIVA


1. Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima, u iznosu od 174.500,00 KM.

2. Pravo i uslovi za dodjelu sredstava

(1) Pravo na dodjelu sredstava ima fizičko lice/podnosilac prijave, pod uslovima:
a) da nije mlađi od 18 niti stariji od 35 godina života u trenutku podnošenja prijave, odnosno da danom podnošenja prijave ima navršenih 18 godina starosti odnosno da nije navršio 35 godina života,
b) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
c) da ima mjesto prebivališta na području Tuzlanskog kantona,
d) da je roditelj/staratelj/zakonski zastupnik koji u domaćinstvu ima jedno ili više djece predškolskog uzrasta, a koja nisu započela obavezno obrazovanje u 2022.godini u smislu Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj 10/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22 i 11/22) i koriste usluge predškolske ustanove koja je upisana u Registar predškolskih ustanova koje vodi Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona,
e) da posjeduje Ugovor sa predškolskom ustanovom za svako dijete koje koristi usluge ustanove najmanje 6 mjeseci,
f) da do momenta podnošenja prijave nema neizmirenih obaveza prema predškolskoj ustanovi,
g) da u prethodnoj godini roditelji/staratelji/zakonski zastupnici nisu bili korisnici sredstava za namjene finansiranja/sufinansiranja troškova smještaja i boravka djece u predškolskim ustanovama odobrenih iz Budžeta Tuzlanskog kantona, izuzev u slučaju nedovoljnog broja prijava koje ispunjavaju uslove iz Odluke sredstva se mogu dodijeliti podnosiocima prijava koji su bili korisnici sredstava u 2022.godini za namjene finansiranja/sufinansiranja troškova smještaja i boravka djece u predškolskim ustanovama,
h) da u 2023.godini roditelji/staratelji/zakonski zastupnici nisu ostvarili pravo na subvencioniranje troškova smještaja i boravka djece u predškolskim ustanovama putem mjesno nadležnih centara za socijalni rad i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona,
i) da u 2023. godini roditelji/staratelji/zakonski zastupnici nisu bili korisnici sredstava za namjene finansiranja/sufinansiranja troškova smještaja i boravka djece u predškolskim ustanovama odobrenih iz Budžeta drugih nivoa vlasti, izuzev u slučaju nedovoljnog broja potpunih prijava koje ispunjavaju uslove iz Odluke sredstva se mogu dodijeliti podnosiocima prijava koji su ranije bili korisnici sredstava za namjene finansiranja/sufinansiranja troškova smještaja i boravka djece u predškolskim ustanovama iz Budžeta drugih nivoa ukoliko se plaćeni troškovi smještaja i boravka djece u predškolskoj ustanovi ne odnose na period počev od 01.09.2022. godine do 31.08.2023.godine.

U slučaju da se iz istog domaćinstva subvencioniranje troškova smještaja i boravka djece u predškolskoj ustanovi traži za više od jednog djeteta prijavu može podnijeti samo isti roditelj/staratelj/zakonski zastupnik, s tim da će se raspodjela sredstava vršiti prvo za troškove za jedno dijete, a eventualno neraspoređena sredstva nakon utvrđivanja potpunosti svih pristiglih prijava po Javnom pozivu za po jedno dijete moći koristiti za troškove ostale prijavljene djece iz istog domaćinstva.

3. Kriteriji za bodovanje

Kriteriji za bodovanje i rangiranje podnosioca prijave za dodjelu sredstava su:
a. broj djece predškolskog uzrasta koja koriste usluge predškolske ustanove,
b. broj članova porodičnog domaćinstva,
c. imovinski cenzus,
d. samohrani roditelj/staratelj/zakonski zastupnik.

4. Maksimalni iznos sredstava

Sredstva za subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama
dodjeljivaće se u iznosu od 40% ukupnih godišnjih troškova za smještaj djeteta u predškolsku ustanovu, a maksimalan iznos ne može biti već od 600,00 KM po djetetu. Godišnji troškovi za smještaj i boravak djece u predškolske ustanove jednak je ukupnom iznosu troškova koji su plaćeni u periodu od 01.09.2022.godine do 31.08.2023.godine.

5. Prijavna dokumentacija

a) Popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, koji čini sastavni dio ove Odluke i koji se može dobiti u Ministarstvu, putem Web stranice Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba. i putem Web stranice Vlade Kantona: www.vladatk.gov.ba

b) OBAVEZNU DOKUMENTACIJU

1) Uvjerenje o državljanstvu za podnosioca prijave ne starije od tri mjeseca od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija) ili ovjerena kopija važeće lične karte,
2) CIPS obrazac PBA3 za podnosioca prijave i za dijete koje boravi u predškolskoj ustanovi, ne stariji od 30 dana od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija),
3) Izvod iz matične knjige rođenih za dijete koje boravi u predškolskoj ustanovi ili drugi dokaz kojim se dokazuje svojstvo roditelja/staratelja/zakonskog zastupnika (original ili ovjerena kopija),
4) Ugovor sa predškolskom ustanovom o smještaju i boravku djeteta u ustanovi (Ugovor treba da se odnosi na period 01.09.2022-31.08.2023. godine. Ukoliko postoje dva ili više ugovora za isto dijete koji se odnose na ovaj period potrebno je dostaviti sve ugovore koji se odnose na taj period) (original ili ovjerena kopija),
5) Potvrda predškolske ustanove sa kojom je potpisan Ugovor da nema neizmirenih obaveza prema ustanovi za period od 01.09.2022. godine do 31.08.2023. godine sa naznačenim ukupnim iznosom plaćenih troškova za navedeni period (treba da sadrži i sljedeće podatke: ime i prezime i JMBG podnosioca prijave i djeteta koje boravi u predškolskoj ustanovi a na koje se prijava odnosi, broj ugovora koji je potpisan sa predškolskom ustanovom za period od 01.09.2022. do 31.08.2023. godine) (original),
6) Izjavu ovjerenu kod nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara da roditelji/staratelji/zakonski zastupnici nisu bili korisnici sredstava za namjene finansiranja/sufinansiranja troškova smještaja i boravka djece u predškolskim ustanovama odobrenih iz Budžeta drugih nivoa vlasti za period od 01.09.2022. godine do 31.08.2023. godine (original),
7) Izjavu ovjerenu kod nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara da roditelji/staratelji/zakonski zastupnici nisu ostvarili pravo na subvencioniranje troškova smještaja i boravka djece u predškolskim ustanovama putem mjesno nadležnih centara za socijalni rad i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona u 2023.godini (original)
8) Izjava – kućna lista ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija);
9) Dokaz o visini prihoda za podnosioca prijave i sve punoljetne članove domaćinstva koji su navedeni na kućnoj listi:
1. Potvrda poslodavca o mjesečnim primanjima za posljednja tri mjeseca od dana podnošenja prjave za sve zaposlene, odnosno Ček od PIO penzije za penzionisane punoljetne članove domaćinstva (original ili ovjerena kopija),
2. Uvjerenje službe za zapošljavanje za sve nezaposlene članove domaćinstva ne starije od 30 dana od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija), a ukoliko se isti ne vode na evidenciji službe za zapošljavanje Uvjerenje iz ispostave poreske uprave kao dokaz o statusu nezaposlenosti ne starije od 30 dana od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija).
3. za lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost: rješenje o registraciji obrta/srodne djelatnosti, obrazac 2002 o plaćenim doprinosima, za posljednja tri mjeseca i GPD i SPR obrasci godišnje prijave za 2022. godinu;
10) Uvjerenje iz Poreske uprave za podnosioca prijave i punoljetne članove domaćinstva navedene na kućnoj listi o visini ostvarenog dohotka stečenog po osnovu samostalnih djelatnosti, imovine, imovinskih prava i kapitala u 2022.godini ne starije od tri mjeseca od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija);
11) Samohrani roditelj/staratelj/zakonski zastupnik dostavlja dokumentaciju kojom dokazuje status samohranog roditelja (Izvod iz matične knjige rođenih za roditelja (original ili ovjerena kopija) ili druga dokumentacija kojom se dokazuje status samohranog roditelja),
12) Dokaz o broju tekućeg računa podnosioca prijave (kopija ugovora sa bankom ili potvrda banke).

II
OPĆE ODREDBE


1. Objava Javnog poziva

Javni poziv objavljuje se na zvaničnoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: www.vladatk.gov.ba. zatim web stranici Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba
2. Način podnošenja prijave
Prijave na Javni poziv se šalju preporučeno poštom ili lično u zapečaćenim kovertama na adresu:


Tuzlanski kanton

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
Pisarnica Vlade TK, Fra Grge Martića br. 8. , 75000 Tuzla,
sa naznakom: NE OTVARATI - prijava po Javnom pozivu za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 –Podrška mladima u 2023. godini za
subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama


Na poleđini koverte obavezno navesti ime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon.

Podnosilac prijave obavezno popunjava sve rubrike Prijavnog obrasca i odgovara za vjerodostojnost svih unesenih podataka.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti predmet daljeg razmatranja.

3. Rok za dostavu prijava

Javni poziv ostaje otvoren do 01.10.2023.godine.
Prijave primljene nakon isteka navedenog roka biti će odbačene i neće biti predmet razmatranja.

4. Informacije podnosiocima prijava

• Prispjela dokumentacija neće se vraćati.
• Podnosilac prijave je odgovoran za tačnost podataka u prijavi na propisanom obrascu. Ukoliko podnosilac prijave pogrešno popuni prijavu, smatrat će se formalno-pravno neispravnom.
• U slučaju nedostatka sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona obustavlja se realizacija dodjele sredstava u potpunosti ili djelimično, srazmjerno nedostajućim sredstvima.
• Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati na broj telefona: 035/283-558.
• O rezultatima javnog poziva podnosioci prijava će biti obaviješteni putem web stranice Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.gov.ba . i web stranice Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba 
MINISTARSTVO ZA KULTURU, SPORT I MLADE TK
0 0