Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona“, broj: 10/18) i člana 9. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima, broj: 02/1-36-7520-1/22 od 05.04.2022. godine Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje
JAVNI POZIV
za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima u 2022. godini za projekte omladinskih udruženja i projekte udruženja i fondacija za projekte namijenjene mladima
I
PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima, u iznosu od 160.000,00 KM, koji se odnosi na sufinansiranje programa:

1. finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja,
2. finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja i fondacija (nevladine organizacije) za projekte namijenjene mladima.
II
PROGRAMI
Program broj 1. Finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja
1. Namjena sredstava
Sredstva se dodjeljuju za finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja koji će imati za cilj unapređenje položaja mladih i jačanje omladinskog aktivizma u Tuzlanskom kantonu.

2. Pravo i uslovi za dodjelu sredstava
Pravo na dodjelu sredstava ima omladinsko udruženje sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona, pod uslovima:
a) da je omladinsko udruženje upisano u spisak omladinskih udruženja jedinice lokalne samouprave sa sjedištem omladinskog udruženja na području Tuzlanskog kantona,
b) projekat mora osigurati implementaciju programskih ciljeva omladinskog udruženja a ne ad hoc aktivnosti,
c) projektat se mora realizovati na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini,
d) da podnosilac prijave nije dobio finansijska sredstva iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu za realizaciju tog projekata,
e) da je podnosilac prijave opravdao namjenski utrošak ranije dodjeljenih sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

3. Kriteriji za bodovanje
Kriteriji za bodovanje i rangiranje podnosioca prijave za dodjelu sredstava su:
a) kvalitet projekta
b) referense podnosioca prijave i dosadašnje iskustvo u radu sa mladima,
c) broj sudionika (direktnih i indirektnih) koji su uključeni u projekat,
d) vremenski rok za provođenje aktivnosti na realizaciji projekta,
e) osigurana saradnja sa drugim nivoima vlasti i međunarodnim organizacijama.
4. Maksimalni iznos sredstava
Sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja dodjeljivaće se u traženom iznosu, a maksimalan iznos ne može biti veći od 3.000,00 KM.
Troškovi koji se priznaju odnose se isključivo na direktne troškove nastale u realizaciji projekta.

5. Prijavna dokumentacija
a) PRIJAVNI OBRAZAC (popunjen, potpisan i ovjeren pečatom), koji čini sastavni dio ove odluke i koji se može dobiti u Ministarstvu, putem web stranice Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba i putem web stranice Vlade Kantona www.vladatk.gov.ba.
b) OBRAZAC PROJEKTA (popunjen, potpisan i ovjeren pečatom), koji se može dobiti u Ministarstvu, putem web stranice Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba i putem web stranice Vlade Kantona www.vladatk.gov.ba.
c) OBAVEZNU DOKUMENTACIJU
1. Izvod iz registra udruženja koje vodi Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, ne stariji od tri mjeseca od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija);
2. Uvjerenje o poreskoj registraciji (original ili ovjerena kopija);
3. Potvrda od banke da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa, ne starija od tri mjeseca od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija);
4. Bilans stanja i bilans uspjeha sa vidljivim pečatom FIA za udruženja registrovana do 31.12.2021. godine (ovjerena kopija);
5. Program rada za 2022. godinu,
6. Projekat kojim omladinsko udruženje aplicira za dodjelu sredstava, s jasno definiranim ciljevima, ciljnim grupama, brojem sudionika (direktnih/indirektnih koji su uklujučeni u projekat, očekivanim rezultatima, aktivnostima, detaljnom specifikacijom troškova, vremenskim rokom provođenja aktivnosti na realizaciji projekta, načinom praćenja realizacije projekta (vrednovanje i mjerenje zadovoljstva korisnika, održivost projekta, te na koji način će podnosilac prijave informisati javnost o aktivnostima realizacije projekta);
7. Za projekat koji se provodi u školama dostaviti pisanu saglasnost direktora škole odnosno nadležnog ministarstva;
8. Dokaz o realizovanim projektima, u oblasti mladih, iz prethodnog perioda, bez obzira na to od koga su sredstva dobivena (mogu se dostaviti potvrde o realizovanim projektima izdatim od strane finansijera, fotografije, članci, štampani materijal, propagandni materijal);
9. Dokaz da je omladinsko udruženje upisano u spisak omladinskih udruženja jedinice lokalne samouprave sa sjedištem omladinskog udruženja na području Tuzlanskog kantona (dostavljaju samo omladinska udruženja)
d) DODATNU DOKUMENTACIJU (ukoliko je podnosilac prijave posjeduje)
1) Potpisani sporazumi o partnerstvima i saradnji (original ili ovjerena kopija),
2) Potpisan ugovor o sufinansiranju ili drugi dokaz o sufinansiranju projekata-odluka i sl. (original ili ovjerena kopija).

Program broj 2. Finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja i fondacija za projekte namijenjene mladima
1. Namjena sredstava
Sredstva se dodjeljuju za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija (udruženja i fondacija) za projekte iz Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona 2020.-2024. i Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021-2027.godine, a u cilju ostvarenja politika prema mladima, strategije prema mladima i programa djelovanja za mlade, a u skladu sa potrebama i problemima mladih.

2. Pravo i uslovi za dodjelu sredstava
Pravo na dodjelu sredstava ima nevladina organizacija (udruženje i fondacija) sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona, pod uslovima:
a) da je upisan u Registar udruženja ili fondacija koje vodi nadležni organ uprave,
b) da je sjedište udruženja ili fondacije na području Tuzlanskog kantona,
c) da se projekat nalazi u Strategiji prema mladima 2020-2024. ili Strategiji razvoja kantona 2021.-2027. godina,
d) da projekat osigurava implementaciju programskih ciljeva udruženja ili fondacije a ne ad hoc aktivnosti,
e) da jedan od ciljeva projekta doprinos izgradnji obrazovnih, ekonomskih, socijalnih, zdravstvenih, kulturnih i drugih uslova neophodnih za unapređenje položaja mladih u Tuzlanskom kantonu,
f) da je usmjeren na zadovoljavanje društveno korisnih potreba mladih životne dobi od 15 do 35 godina,
g) da je usmjeren na promovisanje omladinske inicijative i aktivizma,
h) projekat se mora realizovati na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini (izuzetno prema procjeni Ministarstva moguće je da rok realizacije projekta bude duži, ali najduže do 31.03.2023. godine),
i) da je podnosilac prijave za realizaciju projekta osigurao minimalno 30% finansijskih sredstava iz vlastitih ili drugih izvora u skladu sa finansijskim planom projekta koji kandiduje,
f) da podnosilac prijave nije dobio finansijska sredstva iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu za realizaciju tog projekata,
g) da je podnosilac prijave opravdao namjenski utrošak ranije dodijeljenih sredstva iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

3. Kriteriji za bodovanje
Kriteriji za bodovanje i rangiranje podnosioca prijave za dodjelu sredstava su:
a) kvalitet projekta
b) referense podnosioca prijave i dosadašnje iskustvo u radu sa mladima,
c) broj sudionika (direktnih i indirektnih) koji su uključeni u projekat,
d) vremenski rok za provođenje aktivnosti na realizaciji projekta,
e) osigurana saradnja sa drugim nivoima vlasti i međunarodnim organizacijama.
4. Maksimalni iznos sredstava
Sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja dodjeljivaće se u traženom iznosu, a maksimalan iznos ne može biti veći od 20.000,00 KM.
Troškovi koji se priznaju odnose se isključivo na direktne troškove nastale u realizaciji projekta.

5. Prijavna dokumentacija
a) PRIJAVNI OBRAZAC (popunjen, potpisan i ovjeren pečatom), koji čini sastavni dio ove odluke i koji se može dobiti u Ministarstvu, putem web stranice Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba i putem web stranice Vlade Kantona www.vladatk.gov.ba.
b) OBRAZAC PROJEKTA (popunjen, potpisan i ovjeren pečatom), koji se može dobiti u Ministarstvu, putem web stranice Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba i putem web stranice Vlade Kantona www.vladatk.gov.ba.
c) OBAVEZNU DOKUMENTACIJU
1. Izvod iz registra udruženja koje vodi Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona ili izvod iz registra fondacija koje vodi Federalno ministarstvo pravde, ne stariji od tri mjeseca od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija);
2. Uvjerenje o poreskoj registraciji (original ili ovjerena kopija);
3. Potvrda od banke da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa, ne starija od tri mjeseca od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija);
4. Bilans stanja i bilans uspjeha sa vidljivim pečatom FIA za nevladine organizacije registrovana do 31.12.2021. godine (ovjerena kopija);
5. Program rada za 2022. godinu,
6. Projekat kojim nevladina organizacija aplicira za dodjelu sredstava, s jasno definiranim ciljevima, ciljnim grupama, brojem sudionika (direktnih/indirektnih koji su uklujučeni u projekat, očekivanim rezultatima, aktivnostima, detaljnom specifikacijom troškova, vremenskim rokom provođenja aktivnosti na realizaciji projekta, načinom praćenja realizacije projekta (vrednovanje i mjerenje zadovoljstva korisnika, održivost projekta, te na koji način će podnosilac prijave informisati javnost o aktivnostima realizacije projekta);
7. Za projekat koji se provodi u školama dostaviti pisanu saglasnost direktora škole odnosno nadležnog ministarstva;
8. Dokaz o realizovanim projektima, u oblasti mladih, iz prethodnog perioda, bez obzira na to od koga su sredstva dobivena (mogu se dostaviti potvrde o realizovanim projektima izdatim od strane finansijera, fotografije, članci, štampani materijal, propagandni materijal);
9. Dokaz da je omladinsko udruženje upisano u spisak omladinskih udruženja jedinice lokalne samouprave sa sjedištem omladinskog udruženja na području Tuzlanskog kantona (dostavljaju samo omladinska udruženja);
d) OBAVEZNU DODATNU DOKUMENTACIJU
1) Potpisani sporazumi o partnerstvima i saradnji (original ili ovjerena kopija),
2) Potpisan ugovor o sufinansiranju ili drugi dokaz o sufinansiranju projekata-odluka i sl. (original ili ovjerena kopija).

III
OPĆE ODREDBE

1. Objava Javnog poziva
Javni poziv objavljuje se na zvaničnoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: www.vladatk.gov.ba. zatim web stranici Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba.
2. Način podnošenja prijave
Prijave na Javni poziv se šalju preporučeno poštom ili lično u zapečaćenim kovertama na adresu:

Tuzlanski kanton
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
Pisarnica Vlade TK, Fra Grge Matića broj 8, 75000 Tuzla,
sa naznakom: NE OTVARATI - prijava po Javnom pozivu: Odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška mladima“ u 2022. godini za projekte omladinskih udruženja i projekte udruženja i fondacija za projekte namijenjene mladima, sa napomenom:
Program broj:___________________ (navesti broj i naziv programa)

Na poleđini koverte obavezno navesti ime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon.
Podnosilac prijave obavezno popunjava sve rubrike Prijavnog obrasca i odgovara za vjerodostojnost svih unesenih podataka.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti predmet daljeg razmatranja.

3. Rok za dostavu prijava
Javni poziv ostaje otvoren do 30. maja 2022. godine“.
Prijave primljene nakon isteka navedenog roka biti će odbačene i neće biti predmet razmatranja.

4. Informacije podnosiocima prijava
• Prispjela dokumentacija neće se vraćati.
• Podnosioc prijave je odgovoran za tačnost podataka u prijavi na propisanom obrascu. Ukoliko podnosioc prijave pogrešno popuni prijavu, smatrat će se formalno-pravno neispravnom.
• U slučaju nedostatka sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona obustavlja se realizacija dodjele sredstava u potpunosti ili djelimično, srazmjerno nedostajućim sredstvima.
• Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 035/369-352 i 035/369-410.
• O rezultatima javnog poziva podnosioci prijava će biti obaviješteni putem web stranice Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.gov.ba. i web stranice Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba

MINISTARSTVO ZA KULTURU, SPORT I MLADE TK
0 0