Informacije iz oblasti sporta

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA PROJEKATA SPORTSKIH ORGANIZACIJA U OBLASTI TJELESNE KULTURE I SPORTA

 

13.06.2023 14:51
Slika
 
Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/18) i člana 8. stav (4) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i sport za 2023. godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 8/23) Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje
 
JAVNI POZIV
za sufinansiranje projekata/programa sportskih organizacija  u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2023. godinu
 
I
Predmet Javnog poziva
Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, na potrošačkoj jedinici 32010002 - „Tjelesna kultura i sport“ (u daljem tekstu: Sredstva) u ukupnom iznosu od 700.000,00 KM planirana na ekonomskom kodu 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama u iznosu od 600.000,00 KM i na ekonomskom kodu 614400 - Subvencije javnim preduzećima u iznosu od 100.000,00 KM.
 
II
Namjena Sredstava
Sredstva se dodjeljuju za realizaciju programa/projekata sportskih organizacija koji se odnose na:
 1. sufinansiranje vrhunskog sporta,
 2. sufinansiranje kvalitetnog sporta,
 3. sufinansiranje omladinskih uzrasnih kategorija,
 4. sufinansiranje sporta lica sa invaliditetom,
 5. sufinansiranje projekata sport za sve,
 6. sufinansiranje organizacija sportskih manifestacija,
 7. sufinansiranje obavljanja sportske djelatnosti granskih sportskih saveza Tuzlanskog kantona,
 8. sufinansiranje pružanja usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa u oblasti sporta.
 
III
Pravo na dodjelu Sredstava
Pravo na dodjelu Sredstava imaju sljedeće sportske organizacije i druge pravne osobe koje se bave sportskom djelatnošću:  
 1. sportski klubovi (amaterski i profesionalni),
 2. sportska društva,
 3. školska sportska društva grada/općine,
 4. kantonalni i gradski/općinski sportski/granski savezi,
 5. udruženja stručnih osoba osposobljenih za rad u sportu,
 6. udruženja sportske rekreacije,
 7. javne ustanove koje pružaju usluge korištenja objekata na ime trenažnog procesa,
 8. javna preduzeća za proizvodnju, promet i usluge u oblasti sporta osnovana u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima,
 9. sportski klubovi lica sa invaliditetom (amaterski i profesionalni),
 10. sportska društva lica sa invaliditetom,
 11. kantonalni i gradski/općinski sportski/granski savezi lica sa invaliditetom,
 12. i druga udruženja koja se prema svojim registrovanim djelatnostima bave sportom.
 
IV
Uslovi za dodjelu Sredstava
 • Sportske organizacije i druge pravne osobe koje se bave sportskom djelatnošću iz tačke III Javnog poziva mogu kandidovati svoj program/projekat ako ispunjavaju sljedeće uslove:
  1. da imaju sjedište u Tuzlanskom kantonu,
  2. da su registrovane u skladu sa zakonom i da obavljaju djelatnost najmanje jednu godinu,
  3. da su izmirile svoje obaveze po osnovu poreza i obaveznih doprinosa ili imaju zaključen sporazum o odgođenom plaćanju sa nadležnom poreskom upravom, koji se izvršava na način utvrđen tim sporazumom,
  4. da imaju aktivan transakcijski račun u banci,
  5. da se na lica ovlaštena za zastupanje ne odnosi član 66. Zakona o sportu,
  6. da su opravdale namjenski utrošak ranije dodijeljenih sredstava od Ministarstva u skladu sa potpisanim ugovorima i odlukama,
  7. da za predloženi program/projekat nisu dobili sredstva sa drugih budžetskih pozicija Budžeta Tuzlanskog kantona u 2023.godini,
  8. da se projekat realizuje u 2023. godini, s tim da se manifestacije Izbora sportiste za 2023. godinu mogu održati najkasnije do kraja januara 2024.godine,
  9. da se programi/projekti sportskih organizacija koje se takmiče u ligaškom i/ili kup sistemu takmičenja odnose na proljetnu polusezonu 2022/2023 godinu i/ili jesenju polusezonu 2023/2024. godinu,
  10. sportske organizacije koje se ubrajaju u vrhunski ili kvalitetni sport (uključujući samo učesnike najvišeg ranga takmičenja na nivou Bosne i Hercegovine) mogu kandidovati dva projekta/programa s tim da se jedan od projekata/programa odnosi na vrhunski ili kvalitetni sport, a drugi na omladinske uzrasne kategorije ili sport za sve. Ostale sportske organizacije mogu kandidovati samo jedan projekat. Projekti za sportske manifestacije dozvoljavaju se svim sportskim organizacijama uz ostale projekte koje su kandidovali, izuzev sportskih saveza, kao dodatni projekat.
 • Izuzetno, sredstva se mogu dodijeliti sportskim organizacijama iz tačke III Javnog poziva sa sjedištem van područja Tuzlanskog kantona, koje su registrovane na teritoriji Bosne i Hercegovine, ako se radi o projektima/programima od interesa za Tuzlanski kanton, što će se cijeniti u svakom konkretnom slučaju.
 
V
Kriteriji za dodjelu Sredstava
 • Vrednovanje, odnosno sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija iz tačke III Javnog poziva vrši se na sljedeći način:
 1. VRHUNSKI I KVALITETNI SPORT (vrednuju se i sufinansiraju takmičenja u okviru internacionalnih i državnih saveza članica IOC-a i Sport Accorda- GAISF u kolektivnim i pojedinačnim sportovima u seniorskoj kategoriji). Sufinansiraju se programi i projekti koji se odnose na:
1)     Vrhunski sport (kolektivni sportovi) vrednuje se seniorska konkurencija
 • pripreme i učešće klubova koji su kroz ligaška i KUP takmičenja Bosne i Hercegovine ostvarili plasman na zvanična međunarodna klupska takmičenja.
2)     Vrhunski sport (pojedinačni sportovi) vrednuje se seniorska konkurencija
 • pripreme i učešće klubova na zvaničnim međunarodnim takmičenjima najvišeg ranga u organizaciji krovnih međunarodnih sportskih asocijacija.
3)     Kvalitetni sport (kolektivni sportovi) vrednuje se seniorska konkurencija
 • pripreme i učešće u prva dva najviša ranga takmičenja organizovanim na nivou BiH.
4)     Kvalitetni sport (pojedinačni sportovi) vrednuje se seniorska konkurencija
 • pripreme i učešće na pojedinačnom prvenstvu BiH ili drugom sličnom prvenstvu, koje osigurava plasman u reprezentaciju BiH (isključivo državna prvenstva i bodovni turniri za učešće u reprezentaciji).
 
Za vrhunski i kvalitetni sport popunjava se Aplikacijski obrazac broj 1.
 
 1. OMLADINSKE UZRASNE KATEGORIJE (vrednuju se i sufinansiraju takmičenja u okviru internacionalnih i državnih saveza članica IOC-a i Sport Accorda- GAISF u kolektivnim i pojedinačnim sportovima u kategorijama mlađi seniori ili U-21, juniori, kadeti i pioniri koji imaju organizovane takmičarske oblike maksimalno do 5.000,00 KM)
Sufinansiraju se programi/projekti koji se odnose na:
1)     Kolektivni sportovi
 • pripreme i učešće na zvaničnim međunarodnim takmičenjima u organizaciji krovnih sportskih asocijacija,
 • pripreme i učešće u najvišem rangu takmičenja organizovanom na nivou BiH,
 • učešće u zvaničnim omladinskim ligama organizovanim na nivou Kantona i Federacije od strane krovnih sportskih organizacija.
2)     Pojedinačni sportovi
 • pripreme i učešće na zvaničnim međunarodnim takmičenjima takmičenjima u organizaciji krovnih sportskih asocijacija,
 • pripreme i učešće na pojedinačnom prvenstvu BiH ili drugom sličnom prvenstvu koje osigurava plasman u reprezentaciju BiH.
 
Za omladinske uzrasne kategorije popunjava se Aplikacijski obrazac broj 3.
 
 1. SPORT LICA SA INVALIDITETOM
Sufinansiraju se programi/projekti koji se odnose na:
1)     Vrhunski sport (kolektivni sportovi)
 • pripreme i učešće klubova koji su kroz ligaška i KUP takmičenja Bosne i Hercegovine ostvarili plasman na zvanična međunarodna klupska takmičenja,
 • pripreme i učešće klubova koji pripadaju specijalnoj olimpijadi, sportovima za gluha i nagluha lica, sportovima za slijepa i slabovidna lica koji su ostvarili plasman na zvanična međunarodna takmičenja najvišeg ranga u organizaciji krovnih sportskih asocijacija.
2)     Vrhunski sport (pojedinačni sportovi)  
 • pripreme i učešće klubova na zvaničnim međunarodnim takmičenjima najvišeg ranga u organizaciji krovnih međunarodnih sportskih asocijacija.
 • pripreme i učešće klubova koji pripadaju specijalnoj olimpijadi, sportovima za gluha i nagluha lica, sportovima za slijepa i slabovidna lica koji su ostvarili plasman na zvanična međunarodna takmičenja najvišeg ranga u organizaciji krovnih sportskih asocijacija.
3)     Kvalitetni sport (kolektivni sportovi)
 • pripreme i učešće u prva dva najviša ranga takmičenja organizovanim na nivou BiH.
4)     Kvalitetni sport (pojedinačni sportovi)
 • pripreme i učešće na pojedinačnom prvenstvu BiH ili drugom sličnom prvenstvu koje osigurava plasman u reprezentaciju BiH.
 
Za sport lica sa invaliditetom popunjava se Aplikacijski obrazac broj 2.
 
Napomena: ukoliko sportske organizacije koje pripadaju sportovima specijalne olimpijade, sportovima za slijepa i slabovidna lica i sportovima za gluha i nagluha lica i druge sportske organizacije nemaju uređen zvaničan sistem takmičenja kroz sistem krovnih sportskih saveza isti treba da se prijave za namjenu SPORT ZA SVE, dakle u tom slučaju popunjava se Aplikacijski obrazac broj 4, a ne aplikacijski obrazac za Sport lica sa invaliditetom.
 
 
d)     SPORT ZA SVE (Vrednuju se i sufinansiraju projekti koj se odnose na sportsku rekreaciju, sportski odgoj i obrazovanje i zdravstvenu zaštitu sportista)
Sufinansiraju se programi/projekti u rasponu od 500,00 KM do 4.000,00 KM koji se odnose na:
1)     Sportska rekreacija
-        tjelesne aktivnosti i sportske igre koje okupljaju veliki broj djece i omladine koji nemaju organizovane takmičarske oblike sufinansiraju se u rasponu od 1.000,00 KM do 2.000,00 KM.
 • tjelesne aktivnosti odraslih koje nemaju organizovane takmičarske oblike sufinansiraju se u rasponu od 1.000,00 KM do 1.500,00 KM.
2)     Sportski odgoj i obrazovanje
 • sportska edukacija mladih, školske i studentske omladine (sufinansiraju se projekti u rasponu od 500,00 KM do 1.000,00 KM),
 • edukacija stručnih lica (projekti sportskih saveza, klubova i drugih udruženja iz oblasti sporta koji organizuju edukacije stručnih lica sufinansiraju se u rasponu od 500,00 KM do 2.000,00 KM).
3)     Male olimpijske igre
-        organizacija zvaničnih školskih sportskih takmičenja i drugih vidova školskog sporta (projekti sportskih saveza organizovanih na nivou grada/općine, školskih sportskih društava i drugih sportskih organizacija koje prema odredbama Zakona o sportu mogu oganizovati školska sportska takmičenja sufinansiraju se u rasponu od 1.000,00 KM do 4.000,00 KM za troškove prevoza učesnika, troškove hrane i pića za učesnike, troškovi sportske opreme za učesnike i maksimalno 20% troškova tehničke organizacije takmičenja),
4)     Zdravstvena zaštita sportista
 • obezbjeđenje i unaprijeđivanje sistema zdravstvene zaštite vrhunskih, kvalitetnih i perspektivnih sportista.
 
Za sport za sve popunjava se Aplikacijski obrazac broj 4.
 
e)      ORGANIZACIJA SPORTSKIH MANIFESTACIJA
      Sufinansiraju se projekti u rasponu od 1.000,00 KM do 6.000,00 KM koji se odnose na:
1)     Organizacija međunarodnih sportskih manifetacija koje se nalaze u kalendaru krovnih međunarodnih sportskih asocijacija (sufinansiraju se projekti u rasponu od 2.000,00 KM do 6.000,00 KM za troškove zakupa sportskog objekta, troškove službenih lica, troškovi smještaja gostujućih ekipa/takmičara i troškove nagrada za osvajače prvih, drugih i trećih/četvrtih mjesta koji mogu biti u vidu pehara/medalja ili novčanih nagrada, s tim da iznos za nagrade može iznositi maksimalno 50% iznosa sredstava koja se dodjeljuju),
 • Organizacija sportskih manifestacija od kantonalnog značaja (sufinansiraju se projekti u rasponu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM za troškove zakupa sportskog objekta, troškove službenih lica, troškove gostujućih ekipa/takmičara i troškove nagrada za osvajače prvih, drugih i trećih/četvrtih mjesta koja mogu biti u vidu pehara/medalja ili sportske opreme).
 • Organizacija nacionalnih sportskih manifestacija sa dugom tradicijom ili masovnog karaktera (sufinansiraju se projekti u rasponu od 1.000,00 KM do 1.500,00 KM za troškove zakupa sportskog objekta, troškove službenih lica i troškove nagrada za prva, druga i treća/četvrta mjesta koja mogu biti u vidu pehara/medalja ili sportske opreme.)
 
Za organizaciju sportskih manifestacija popunjava se Aplikacijski obrazac broj 5.
 
f)      SUFINANSIRANJE OBAVLJANJA SPORTSKE DJELATNOSTI GRANSKIH SPORTSKIH SAVEZA I GRANSKIH SPORTSKIH SAVEZA LICA SA INVALIDITETOM KANTONA
Sufinansiraju se programi granskih sportskih saveza Kantona u rasponu od 1.000,00 KM do 7.000,00 KM koji se odnose na:
1)     Organizaciju i sprovođenje ligaškog i turnirskog takmičenja na nivou Kantona, a odnose se na troškove organizacije i provođenja takmičenja na nivou Kantona i troškova rada kancelarije ukoliko je taj savez jedini korisnik prostorija za čije korištenje se troškovi potražuju
 
Za sportsku djelatnost granskih sportskih saveza i granskih sportskih saveza lica sa invaliditetom popunjava se Aplikacijski obrazac broj 6.
 
g)     PRUŽANJE USLUGA KORIŠTENJA OBJEKATA NA IME TRENAŽNOG PROCESA U OBLASTI SPORTA
Sufinansiraju se programi/projekti javnih ustanova i javnih preduzeća iz tačke III podtačka g) i h) Javnog poziva koji se odnose na:
1)     Pružanje usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa sportskim pravnim licima u kolektivnim sportovima, koji se takmiče u prva dva najviša ranga takmičenja na nivou BiH.
 
Za javne ustanove i javna preduzeća koja pružaju usluge korištenja objekata na ime trenažnog procesa popunjava se Aplikacijski obrazac broj 7.
 
VI
Programi/projekti koji se ne sufinansiraju
 • Pravo na dodjelu sredstava ne mogu ostvariti sportske organizacije koje su kandidovale projekte koji su usmjereni:
  1. na promociju programa političkih partija,
  2. za ostvarivanje vjerskih ciljeva,
  3. na realizaciju programa/projekata budžetskih korisnika,
  4. na finansiranje plaća i drugih izdataka zaposlenika u pravnom licu, izuzev dijela troškova za stručne osobe osposobljene za rad u sportu koji se dodjeljuju sportskim organizacijama za projekte/program od podtačke a) do podtačke d) iz tačke II Javnog poziva koji imaju zasnovan radni odnos u skladu sa Zakonom o radu (maksimalan iznos troškova koji će se sufinansirati za stručne osobe je 30% ukupnih godišnjih troškova),
  5. na realizaciju programa/projekta drugih sportskih organizacija,
  6. isključivo na investiciona ulaganja, izgradnju i adaptaciju objekata, kupovinu opreme ili slično, izuzev dijela troškova za kupovinu sportske opreme koji će se sufinansirati u iznosu do 50% iznosa ukupnih troškova sportske opreme iz projekta/programa za namjene iz tačke II Javnog poziva od podtačke a) do podtačke e),
  7. na sportske organizacije koje nisu opravdali ranije dodijeljena sredstva od Ministarstva.
 
VII
Opće odredbe
Objava Javnog poziva
Javni poziv se objavljuje na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.gov.ba. i web stranici Ministarstva www.mksmtk.gov.ba.
 
Način podnošenja prijave
 1. Prijave na Javni poziv se podnose na jednom od propisanih aplikacijskih obrazaca za dodjelu sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje projekata/programa sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2023. godinu, koji mora biti potpisan i ovjeren pečatom pravne osobe, sa izjavom o tačnosti svih podataka,
 2. Aplikacijski obrasci su propisani kao:
  • Aplikacijski obrazac 1 – Vrhunski, kvalitetni sport,
  • Aplikacijski obrazac 2 - Sport lica sa invaliditetom,
  • Aplikacijski obrazac 3 – Omladinske uzrasne kategorije,
  • Aplikacijski obrazac 4 – Sport za sve,
  • Aplikacijski obrazac 5 – Sportske manifestacije,
  • Aplikacijski obrazac 6 - Djelatnost granskih sportskih saveza Tuzlanskog kantona i
  • Aplikacijski obrazac 7 - Pružanje usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa i isti se mogu preuzeti na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: vladatk.gov.ba. i web stranici Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba,
 
Potrebna dokumentacija
Uz popunjen aplikacijski obrazac, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: 
 1. Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran (udruženja dostavljaju izvod iz registra udruženja, a izvod iz registra nadležnog suda dostavljaju javne ustanove ili javna preduzeća), ne stariji od šest mjeseci od dana objave Javnog poziva (orginal ili ovjerena kopija),
 2. Uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacioni broj (original ili ovjerena kopija),
 3. Obavještenje o razvrstavanju – Klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija). Ukoliko se iz Klasifikacije djelatnosti ne vidi da je aplikantu djelatnost sport neophodno je dostaviti ovjerenu kopiju rješenja iz kojeg se vidi da aplikant obavlja sportsku djelatnost,
 4. Potvrda poslovne banke, u kojoj je navedeno da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa i ID broj korisnika, ne starija od tri mjeseca od dana objave Javnog poziva (orginal ili ovjerena kopija).
Za budžetske korisnike koji koriste depozitne račune potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog organa uprava na čije ime je otvoren depozitni račun, s brojem depozitnog računa i instrukcijom za plaćanje ne starija od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija),
 1. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2022. godinu sa vidljivim pečatom FIA ili potvrda sa pečatom FIA da nije bilo promjena na računu za registrovane u 2022. godini koji nisu predali bilans stanja i bilans uspjeha (original ili ovjerena kopija),
 2. Program rada za 2023. godinu sa obrazloženjem,
 3. Uvjerenje/potvrda o urednom izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave Federacije BiH za aplikante koji imaju zaposlenike, aplikant koji nema zaposlenika dostavlja izjavu ovjerenu kod nadležnog organa da nema zaposlenih i da nema neizmirenih obaveza, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijave (original ili ovjerena kopija),
 4. Uvjerenje/potvrda o urednom izmirenju indirektnih poreza, izdato od Uprave za indirektno oporezivanje, ne starije od tri mjeseca od dana objave Javnog poziva (ukoliko je u sistemu PDV-a). Ukoliko nije u sistemu PDV-a, aplikant o tome dostavlja izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (original ili ovjerena kopija),
Sportske organizacije koje imaju zaključen Sporazum o odgođenom plaćanju sa nadležnom poreskom upravom, dužne su prilikom kandidovanja programa/projekta dostaviti ovjerenu kopiju zaključenog Sporazuma o odgođenom plaćanju, te odgovarajuće dokaze o izvršavanju Sporazuma na način kako je to istim utvrđeno
 1. Izjava lica ovlaštenog za predstavljanje i zastupanje data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da se na njih ne odnosi član 66. Zakona o sportu ovjerena od strane nadležnog organa za ovjeru, ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva (original),
 2. Sportske organizacije obavezne su prilikom prijave dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje kriterija za vrednovanje (bodovanje) programa/projekata prema Odluci o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i sport za 2023. godinu. Potrebna dokumentacija je navedena u aplikacijskim obrascima, zavisno od namjene sredstava za koju sportske organizacije apliciraju.
 
Dostavljanje prijava
Prijave na Javni poziv dostavljaju se na propisanim obrascima sa kompletnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, sa obaveznom naznakom: „Javni poziv za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2023. godinu – NE OTVARAJ“, dostaviti lično na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa ili preporučeno poštom na adresu: 
 
Tuzlanski kanton
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
Fra Grge Martića broj: 8, 75000 Tuzla
 
Rok za dostavljanje prijava
Javni poziv ostaje otvoren do 12.07.2023. godine i biće objavljen na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: www.vladatk.gov.ba. i web stranici Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba. 
Informacije podnosiocima prijava
 • Prispjela dokumentacija neće se vraćati.
 • Aplikacijski obrazac se mora popuniti na način da se svaki traženi podatak mora unijeti u predviđenu rubriku.
 • Podnosioc prijave je odgovoran za tačnost podataka u prijavi na propisanom obrascu.
 • Prijave koje nisu podnesene na propisanim obrascima, neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku neće biti razmatrane.
 • U slučaju nedostatka sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona obustavlja se realizacija dodjele sredstava u potpunosti ili djelimično, srazmjerno nedostajućim sredstvima.
 • U slučaju da se ne utroše predviđena sredstva po pojedinim namjenama iz tačke II Javnog poziva, neutrošeni iznos se može preraspodijeliti za druge namjene utvrđene tačkom II Javnog poziva za koje predviđena sredstva eventualno ne budu dovoljna.
 • Aplikanti će imati priliku da se o Javnom pozivu informišu putem Javnih konsultacija, o čemu će biti obavješteni putem web stranice Ministarstva mksmtk.gov.ba. Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom u periodu od 12,00 do 14,00 na brojeve telefona: 035/369-410 i 035/283-558.
 • O rezultatima javnog poziva podnosioci prijava će biti obaviješteni putem web stranice Vlade Tuzlanskog kantona vladatk.gov.ba i web stranice Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba.
 
 
MINISTARSTVO ZA KULTURU, SPORT I MLADE TK
0 0