Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona“, broj: 10/18) i člana 7. stav (4) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i sport za 2021. godinu, broj 02/1-36-8870-1/21 od 04.05.2021.godine, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje
JAVNI POZIV
za sufinansiranje projekata/programa sportskih organizacija
u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2021. godinu
I
Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, na potrošačkoj jedinici 32010002 - „Tjelesna kultura i sport“ (u daljem tekstu: Sredstva) u ukupnom iznosu od 555.000,00 KM planirana na ekonomskom kodu 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama u iznosu od od 530.000,00 KM i na ekonomskom kodu 614400 - Subvencije javnim preduzećima u iznosu od 25.000,00 KM.
II
Namjena Sredstava

Sredstva se dodjeljuju za realizaciju programa/projekata sportskih organizacija koji se odnose na:
a) sufinansiranje vrhunskog sporta,
b) sufinansiranje kvalitetnog sporta,
c) sufinansiranje sporta lica sa invaliditetom,
d) sufinansiranje sportske rekreacije,
e) sufinansiranje sportskog odgoja i obrazovanja,
f) sufinansiranje zdravstvene zaštite sportista,
g) sufinansiranje pružanja usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa u oblasti sporta,
h) sufinansiranje organizacija sportskih manifestacija.
III
Pravo na dodjelu Sredstava

Pravo na dodjelu Sredstava imaju sljedeće sportske organizacije i druge pravne osobe koje se bave sportskom djelatnošću:
a) sportski klubovi (amaterski i profesionalni),
b) sportska društva,
c) školska sportska društva grada/općine i kantona,
d) kantonalni i gradski/općinski sportski/granski savezi,
e) udruženja stručnih osoba osposobljenih za rad u sportu,
f) udruženja sportske rekreacije,
g) javne ustanove koje pružaju usluge korištenja objekata na ime trenažnog procesa,
h) javna preduzeća za proizvodnju, promet i usluge u oblasti sporta osnovana u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima,
i) sportski klubovi lica sa invaliditetom (amaterski i profesionalni),
j) sportska društva lica sa invaliditetom,
k) kantonalni i gradski/općinski sportski/granski savezi lica sa invaliditetom,
l) i druga udruženja koja se prema svojim registrovanim djelatnostima bave sportom.
IV
Uslovi za dodjelu Sredstava

(1) Sportske organizacije i druge pravne osobe koje se bave sportskom djelatnošću iz tačke III Javnog poziva mogu kandidovati svoj program/projekat ako ispunjavaju sljedeće uslove:
a) da imaju sjedište u Tuzlanskom kantonu,
b) da su registrovane u skladu sa zakonom i da obavljaju djelatnost najmanje jednu godinu,
c) da su izmirile svoje obaveze po osnovu poreza i obaveznih doprinosa ili imaju zaključen sporazum o odgođenom plaćanju sa nadležnom poreskom upravom, koji se izvršava na način utvrđen tim sporazumom,
d) da imaju aktivan transakcijski račun u banci,
e) da su opravdale namjenski utrošak sredstava dodijeljenih iz Budžeta Tuzlanskog kantona u protekle četri godine,
f) da za predloženi program/projekat nisu dobili sredstva sa drugih budžetskih pozicija Budžeta Tuzlanskog kantona u 2021.godini,
g) da se projekat realizuje u 2021. godini, s tim da se manifestacije Izbora sportiste za 2021. godinu mogu održati najkasnije do kraja januara 2022.godine,
h) da se programi/projekti sportskih organizacija koje se takmiče u ligaškom i/ili kup sistemu takmičenja odnose na proljetnu polusezonu 2020/2021 godinu i/ili jesenju polusezonu 2021/2022. godinu,
i) da su kandidovali jedan (1) projekat/program, izuzev sportskih organizacija koje se ubrajaju u vrhunski ili kvalitetni sport koji mogu kandidovati maksimalno dva (2) projekta/programa s tim da se jedan od tih projekata odnosi na vrhunski ili kvalitetni sport.
(2) Izuzetno, sredstva se mogu dodijeliti sportskim organizacijama iz tačke III Javnog poziva sa sjedištem van područja Tuzlanskog kantona, koje su registrovane na teritoriji Bosne i Hercegovine, ako se radi o projektima/programima od interesa za Tuzlanski kanton, što će se cijeniti u svakom konkretnom slučaju.
V
Kriteriji za dodjelu Sredstava

(1) Vrednovanje, odnosno sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija iz tačke III Javnog poziva vrši se na slijedeći način:
a) VRHUNSKI I KVALITETNI SPORT (vrednuju se i sufinansiraju takmičenja u okviru internacionalnih i državnih saveza članica IOC-a i Sport Accorda u kolektivnim i pojedinačnim sportovima). Sufinansiraju se programi i projekti koji se odnose na:
1) Vrhunski sport (kolektivni sportovi)
• pripreme i učešće na olimpijskim igrama, svjetskim i evropskim prvenstvima, na međunarodnom ligaškom takmičenju u organizaciji krovnih međunarodnih sportskih asocijacija, mediteranskim igrama i balkanskim prvenstvima (juniorska ili seniorska konkurencija).
2) Vrhunski sport (pojedinačni sportovi)
• pripreme i učešće na olimpijskim igrama, svjetskim, evropskim i balkanskim prvenstvima, mediteranskim igrama, na međunarodnim takmičenjima najvišeg ranga u organizaciji krovnih međunarodnih sportskih asocijacija na kojima se ostvaruje norma za olimpijske igre (juniorska ili seniorska konkurencija).
3) Kvalitetni sport (kolektivni sportovi)
• pripreme i učešće u prva dva najviša ranga takmičenja organizovanim na nivou BiH (seniorska konkurencija),
• pripreme i učešće u najvišem rangu takmičenja organizovanom na nivou BiH (omladinske uzrasne kategorije).
4) Kvalitetni sport (pojedinačni sportovi)
• pripreme i učešće na pojedinačnom prvenstvu BiH ili drugom sličnom prvenstvu, koje osigurava plasman u reprezentaciju BiH (seniorska konkurencija),
• pripreme i učešće na pojedinačnom prvenstvu BiH ili drugom sličnom prvenstvu, koje osigurava plasman u reprezentaciju BiH (omladinske uzrasne kategorije).
b) SPORT LICA SA INVALIDITETOM
Sufinansiraju se programi/projekti koji se odnose na:
1) Vrhunski sport (kolektivni sportovi)
• pripreme i učešće na paraolimpijskim igrama, specijalnim olimpijadama, svjetskim i evropskim prvenstvima, međunarodnom ligaškom takmičenju u organizaciji krovnih međunarodnih sportskih asocijacija.
2) Vrhunski sport (pojedinačni sportovi)
• pripreme i učešće na paraolimpijskim igrama, specijalnim olimpijadama, svjetskim, evropskim i balkanskim prvenstvima.
3) Kvalitetni sport (kolektivni sportovi)
• pripreme i učešće u prva dva najviša ranga takmičenja organizovanim na nivou BiH.
4) Kvalitetni sport (pojedinačni sportovi)
• pripreme i učešće na pojedinačnom prvenstvu BiH ili drugom sličnom prvenstvu koje osigurava plasman u reprezentaciju BiH.
c) SPORT ZA SVE (vrednuju se i sufinansiraju programi/projekti koji se odnose na sportsku rekreaciju, sportski odgoj i obrazovanje i zdravstvenu zaštitu sportista). Sufinansiraju se programi i projekti u rasponu od 500,00 KM do 3.000,00 KM koji se odnose na:
1) Sportska rekreacija
• tjelesne aktivnosti i sportske igre koje okupljaju veliki broj djece i omladine (projekti koji se odnose na mlađe selekcije, pioniri i kadeti, sa organizovanim takmičarskim oblicima sufinansiraju se u rasponu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM)
• tjelesne aktivnosti djece i odraslih koje nemaju organizovane takmičarske oblike (projekti koji se odnose na škole sporta i rekreativne aktivnosti sufinansiraju se u rasponu od 500,00 KM do 2.000,00 KM).
2) Sportski odgoj i obrazovanje
• organizacija školskih sportskih takmičenja i drugih vidova školskog sporta, (projekti sportskih saveza, školskih sportskih društava i drugih sportskih organizacija koje prema odredbama Zakona o sportu mogu oganizovati školska sportska takmičenja sufinansiraju se u rasponu od 1.000,00 KM do 2.000,00 KM)
• sportska edukacija mladih, školske i studentske omladine (sufinansiraju se u rasponu od 500,00 KM do 1.000,00 KM),
• edukacija stručnih lica (projekti sportskih saveza, klubova i drugih udruženja koja se bave sportom koji organizuju edukacije stručnih lica sufinansiraju se u rasponu od 500,00 KM do 1.500,00 KM).
3) Zdravstvena zaštita sportista
• obezbjeđenje i unapređivanje sistema zdravstvene zaštite vrhunskih, kvalitetnih i perspektivnih sportista.
d) ORGANIZACIJA SPORTSKIH MANIFESTACIJA
Sufinansiraju se programi/projekti u rasponu od 1.000,00 KM do 4.000,00 KM koji se odnose na:
1) Organizacija međunarodnih sportskih manifestacija od kantonalnog značaja (sufinansiraju se projekti u rasponu od 1.000,00 KM do 4.000,00 KM),
2) Organizacija nacionalnih sportskih manifestacija od kantonalnog značaja (sufinansiraju se projekti u rasponu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM),
3) Organizacija nacionalnih sportskih manifestacija sa dugom tradicijom i masovnog karaktera (sufinansiraju se projekti u rasponu od 1.000,00 KM do 2.000,00 KM).

e) PRUŽANJE USLUGA KORIŠTENJA OBJEKATA NA IME TRENAŽNOG PROCESA U OBLASTI SPORTA
Sufinansiraju se programi/projekti javnih ustanova i javnih preduzeća pod g) i h) iz tačke III Javnog poziva koji se odnose na:
1) Pružanje usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa sportskim pravnim licima u kolektivnim sportovima, koji se takmiče u prva dva najviša ranga takmičenja na nivou BiH

VI
Programi/projekti koji se ne sufinansiraju

(1) Pravo na dodjelu sredstava ne mogu ostvariti sportske organizacije koje su kandidovale projekte koji su usmjereni:
a) na promociju programa političkih partija,
b) za ostvarivanje vjerskih ciljeva,
c) na realizaciju programa/projekata budžetskih korisnika,
d) na finansiranje plaća i drugih izdataka zaposlenika u pravnom licu, izuzev dijela troškova za stručne osobe osposobljene za rad u sportu koji sa sportskom organizacijom pod a) i i) iz tačke III Javnog poziva imaju zasnovan radni odnos u skladu sa Zakonom o radu (maksimalan iznos troškova koji će se sufinansirati za stručne osobe je 30% ukupnih godišnjih troškova),
e) na realizaciju programa/projekta drugih sportskih organizacija,
f) isključivo na investiciona ulaganja, izgradnju i adaptaciju objekata, kupovinu opreme ili slično, izuzev dijela troškova za kupovinu sportske opreme koji će se sufinansirati u iznosu do 50% iznosa ukupnih troškova iz projekta/programa.
(2) Pravo na dodjelu sredstava ne mogu ostvariti sportske organizacije koje nisu podnijele narativni i finansijski izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava i koje nisu opravdale namjenski utrošak dodijeljenih sredstava u protekle četiri godine.
VII
Opće odredbe

Objava Javnog poziva
Javni poziv se objavljuje u dnevnim novinama „Dnevni avaz", na zvaničnoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.gov.ba. i web stranici Ministarstva www.mksmtk.gov.ba.

Način podnošenja prijave
a) Prijave na Javni poziv se podnose na jednom od propisanih aplikacijskih obrazaca za dodjelu sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje projekata/programa sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2021. godinu, koji mora biti potpisan i ovjeren pečatom pravne osobe, sa izjavom o tačnosti svih podataka,
b) Aplikacijski obrasci su propisani kao:
◦ Aplikacijski obrazac 1 – Vrhunski, kvalitetni sport,
◦ Aplikacijski obrazac 2 - Sport lica sa invaliditetom,
◦ Aplikacijski obrazac 3 – Sport za sve;
◦ Aplikacijski obrazac 4 – Sportske manifestacije;
◦ Aplikacijski obrazac 5 – Pružanje usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa
i isti se mogu preuzeti na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: www.vladatk.gov.ba. i web
stranici Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba,

Potrebna dokumentacija

Uz popunjen aplikacijski obrazac, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
a) Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran (udruženja dostavljaju izvod iz registra udruženja, a izvod iz registra nadležnog suda dostavljaju javne ustanove ili javna preduzeća), ne stariji od šest mjeseci od dana objave Javnog poziva (orginal ili ovjerena kopija),
b) Uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacioni broj (original ili ovjerena kopija),
c) Obavještenje o razvrstavanju – Klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija). Ukoliko se iz Klasifikacije djelatnosti ne vidi da je aplikantu djelatnost sport neophodno je dostaviti ovjerenu kopiju rješenja iz kojeg se vidi da aplikant obavlja sportsku djelatnost,
d) Potvrda poslovne banke, u kojoj je navedeno da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa i ID broj korisnika, ne starija od tri mjeseca od dana objave Javnog poziva (orginal ili ovjerena kopija).
Za budžetske korisnike koji koriste depozitne račune potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog organa uprava na čije ime je otvoren depozitni račun, s brojem depozitnog računa i instrukcijom za plaćanje ne starija od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija),
e) Bilans stanja i bilans uspjeha za 2020. godinu sa vidljivim pečatom FIA ili potvrda sa pečatom FIA da nije bilo promjena na računu za registrovane u 2020. godini koji nisu predali bilans stanja i bilans uspjeha (original ili ovjerena kopija),
f) Uvjerenje/potvrda o urednom izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave Federacije BiH za aplikante koji imaju zaposlenike, aplikant koji nema zaposlenika dostavlja izjavu ovjerenu kod nadležnog organa da nema zaposlenih i da nema neizmirenih obaveza, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijave (original ili ovjerena kopija),
Sportske organizacije koje imaju zaključen Sporazum o odgođenom plaćanju sa nadležnom poreskom upravom, dužne su prilikom kandidovanja programa/projekta dostaviti ovjerenu kopiju zaključenog Sporazuma o odgođenom plaćanju, te odgovarajuće dokaze o izvršavanju Sporazuma na način kako je to istim utvrđeno.
g) Uvjerenje/potvrda o urednom izmirenju indirektnih poreza, izdato od Uprave za indirektno oporezivan je, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijave (ukoliko je u sistemu PDV-a). Ukoliko nije u sistemu PDV-a, aplikant o tome dostavlja izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (original ili ovjerena kopija),
h) Sportske organizacije obavezne su prilikom prijave dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje kriterija za vrednovanje (bodovanje) programa/projekata prema Odluci o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i sport za 2021. godinu. Potrebna dokumentacija je navedena u aplikacijskim obrascima, zavisno od namjene sredstava za koju sportske organizacije apliciraju.

Dostavljanje prijava

Prijave na Javni poziv na propisanim obrascima sa kompletnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, sa obaveznom naznakom: „Javni poziv za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2021 godinu – NE OTVARAJ“, dostaviti lično na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa ili preporučeno poštom na adresu:

Tuzlanski kanton
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
Rudarska broj: 57, 75000 Tuzla

Rok za dostavljanje prijava

Javni poziv ostaje otvoren do 18.06.2021. godine i biće objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“, na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: www.vladatk.gov.ba. i web stranici Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba.
Informacije podnosiocima prijava
• Prispjela dokumentacija neće se vraćati.
• Podnosioc prijave je odgovoran za tačnost podataka u prijavi na propisanom obrascu.
• Prijave koje nisu podnesene na propisanim obrascima, neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku neće biti razmatrane.
• Prijave korisnika koji nisu opravdali namjenski utrošak dodijeljenih sredstava u protekle četiri godine, do dana objave ovog javnog poziva neće biti razmatrane.
• U slučaju nedostatka sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona obustavlja se realizacija dodjele sredstava u potpunosti ili djelimično, srazmjerno nedostajućim sredstvima.
• U slučaju da se ne utroše predviđena sredstva po pojedinim namjenama iz tačke II Javnog poziva, neutrošeni iznos se može preraspodijeliti za druge namjene utvrđene tačkom II Javnog poziva za koje predviđena sredstva eventualno ne budu dovoljna.
• Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom u periodu od 11,00 do 14,00 na brojeve telefona: 035/369-352 i 035/369-410.
• O rezultatima javnog poziva podnosioci prijava će biti obaviješteni putem web stranice Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.gov.ba i web stranice Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba.


MINISTARSTVO ZA KULTURU, SPORT I MLADE TK
0 0