Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona“, broj: 10/18) i člana 7. stav (12) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i sport za 2022. godinu, Službene novine Tuzlanskog kantona br: 7/22 i 11/22 i Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i sport za 2022. godinu broj 02/1-36-1685-9/22 od 18.10.2022.godine, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje

JAVNI POZIV
za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata
za 2022. godinu

I
Predmet Javnog poziva
Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, na potrošačkoj jedinici 32010002 - „Tjelesna kultura i sport“ (u daljem tekstu: Sredstva) za projekte sportske infrastrukture u ukupnom iznosu od 1.400.000,00 KM, od čega se na kapitalne transfere drugim nivoima vlasti i fondovima odnosi 650.000,00 KM, na kapitalne transfere neprofitnim organizacijama 500.000,00 KM i na kapitalne transfere javnim preduzećima 250.000,00 KM.
II
Namjena Sredstava
Sredstva se dodjeljuju jedinicama lokalne samouprave sa područja Tuzlanskog kantona, javnim ustanovama i javnim preduzećima u oblasti sporta, sportskim klubovima i sportskim klubovima osoba sa invaliditetom za namjene sufinansiranja rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata na području Tuzlanskog kantona u cilju ostvarivanja javnog interesa u sportu kroz podsticanje i obezbjeđenje uslova za obavljanje i razvoj sportskih djelatnosti.
III
Pravo na dodjelu Sredstava
Pravo na dodjelu Sredstava imaju:
a) jedinice lokalne samouprave sa područja Tuzlanskog kantona,
b) javne ustanove u oblasti sporta,
c) javna preduzeća za proizvodnju, promet i usluge u oblasti sporta osnovana u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima
d) sportski klubovi (amaterski i profesionalni),
e) sportski klubovi lica sa invaliditetom (amaterski i profesionalni).

IV
Uslovi za dodjelu Sredstava
(1) Jedinice lokalne samouprave, javne ustanove i preduzeća iz oblasti sporta, sportski klubovi i sportski klubovi lica sa invaliditetom iz tačke III Javnog poziva mogu kandidovati svoj projekat ako ispunjavaju sljedeće uslove:
a) da imaju sjedište u Tuzlanskom kantonu,
b) da su registrovane u skladu sa zakonom i da obavljaju djelatnost najmanje jednu godinu,
c) da su izmirile svoje obaveze po osnovu poreza i obaveznih doprinosa ili imaju zaključen sporazum o odgođenom plaćanju sa nadležnom poreskom upravom, koji se izvršava na način utvrđen tim sporazumom, izuzeće su jedinice lokalne samouprave,
d) da imaju aktivan transakcijski račun u banci,
e) da su opravdale namjenski utrošak ranije dodijeljenih sredstava od Ministarstva u skladu sa potpisanim ugovorima i odlukama,
f) da se sredstva ne odnose na iste namjene u okviru radova koji se sufinansiraju iz ranije dodijeljenih sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona i sa drugih budžetskih pozicija Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022.godinu,
g) da će se projekat realizovati najkasnije do kraja 2024.godine,
h) da su kandidovali jedan (1) projekat koji se realizuje na području Tuzlanskog kantona,
i) da je sportski objekat u vlasništvu aplikanta ili da aplikant ima pravo upravljanja sportskim objektom i da ima saglasnost vlasnika za izvođenje radova,
j) da je za projekat osiguran dio sredstava iz drugih izvora finansiranja,
k) da za sportski objekat na kojem se vrše radovi posjeduje odobrenje za građenje,
l) da nosilac projekta iz drugih izvora finansiranja snosi troškove izdavanja urbanističko – tehničke dokumentacije, izrade tehničke dokumentacije i izdavanja odobrenja za upotrebu.
V
Kriteriji za dodjelu Sredstava
(1) Vrednovanje, odnosno sufinansiranje projekata namijenjenih za rekonstrukciju i opremanje sportskih objekata na području Tuzlanskog kantona vrši se na slijedeći način:
• Projekti rekonstrukcije postojećih sportskih objekata – vrednuju se i sufinansiraju projekti rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i redovnog održavanja sportskih objekata koji se odnose na projekte lokalnih zajednica, projekte javnih ustanova i javnih preduzeća, projekte sportskih klubova i projekte sportskih klubova lica sa invaliditetom.
• Projekti opremanja sportskih objekata – vrednuju se i sufinansiraju projekti koji se odnose na nabavku opreme koja se ugrađuje u sportski objekat i sa njim čini funkcionalnu tehničko-tehnološku cjelinu.
V
Programi/projekti koji se ne sufinansiraju
Pravo na ddjelu sredstava ne mogu ostvariti aplikanti koji su kandidovali projekte koji su usmjereni:
a) na promociju programa političkih partija,
b) za ostvarenje vjerskih ciljeva,
c) na realizaciju projekata budžetskih korisnika koji se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona,
d) na korisnike koji nisu opravdali ranije dodijeljena sredstva u skladu sa ranije potpisanim ugovorima sa Ministarstvom.
VII
Opće odredbe
Objava Javnog poziva
Javni poziv se objavljuje na zvaničnoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.gov.ba . i web stranici Ministarstva www.mksmtk.gov.ba .

Način podnošenja prijave
a) Prijave na Javni poziv se podnose na propisanom aplikacijskom obrascu (Aplikacijski obrazac 8) za dodjelu sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za 2022. godinu, koji mora biti potpisan i ovjeren pečatom pravne osobe sa izjavom o tačnosti svih podataka, čije rubrike moraju biti u potpunosti i jasno popunjene,

Aplikacijski obrazac 8 - Rekonstrukcija i opremanje sportskih objekata se može preuzeti na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: www.vladatk.gov.ba. i web stranici Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba.

Potrebna dokumentacija
Uz popunjen aplikacijski obrazac, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
a) Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran (udruženja dostavljaju izvod iz registra udruženja, a izvod iz registra nadležnog suda dostavljaju javne ustanove ili javna preduzeća), ne stariji od šest mjeseci od dana objave Javnog poziva (orginal ili ovjerena kopija). Jedinice lokalne samouprave su izuzete od dostavljanja aktuelnog izvoda iz registra,
b) Uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacioni broj (original ili ovjerena kopija),
c) Obavještenje o razvrstavanju – Klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija). Javne ustanove, javna preduzeća iz oblasti sporta i klubovi imaju obavezu da ukoliko se iz Klasifikacije djelatnosti ne vidi da aplikant obavlja sportsku djelatnost dostave ovjerenu kopiju rješenja iz kojeg se vidi da aplikant obavlja sportsku djelatnost,
d) Potvrda poslovne banke, u kojoj je navedeno da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa i ID broj korisnika, ne starija od tri mjeseca od dana objave Javnog poziva (orginal ili ovjerena kopija).
Za budžetske korisnike koji koriste depozitne račune potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog organa uprava na čije ime je otvoren depozitni račun, s brojem depozitnog računa i instrukcijom za plaćanje ne starija od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija),
e) Bilans stanja i bilans uspjeha za 2021. godinu sa vidljivim pečatom FIA ili potvrda sa pečatom FIA da nije bilo promjena na računu za registrovane u 2021. godini koji nisu predali bilans stanja i bilans uspjeha (original ili ovjerena kopija). Jedinice lokalne samouprave dostavljaju odgovarajuće bilanse propisane za jedinice lokalne samouprave,
f) Uvjerenje/potvrda o urednom izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave Federacije BiH za aplikante koji imaju zaposlenike, aplikant koji nema zaposlenika dostavlja izjavu ovjerenu kod nadležnog organa da nema zaposlenih i da nema neizmirenih obaveza, ne starije od tri mjeseca od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija). Jedinice lokalne samouprave su izuzete dostavljanja ovog uvjerenja,
Sportske organizacije koje imaju zaključen Sporazum o odgođenom plaćanju sa nadležnom poreskom upravom, dužne su prilikom kandidovanja programa/projekta dostaviti ovjerenu kopiju zaključenog Sporazuma o odgođenom plaćanju, te odgovarajuće dokaze o izvršavanju Sporazuma na način kako je to istim utvrđeno.
g) Uvjerenje/potvrda o urednom izmirenju indirektnih poreza, izdato od Uprave za indirektno oporezivanje, ne starije od tri mjeseca od dana objave Javnog poziva (ukoliko je u sistemu PDV-a). Ukoliko nije u sistemu PDV-a, aplikant o tome dostavlja izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (original ili ovjerena kopija). Jedinice lokalne samouprave su izuzete dostavljanja ovog uvjerenja,

Aplikanti su obavezni prilikom prijavljivanja dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje ostalih uslova i kriterija za vrednovanje (bodovanje) projekata, a to su:
a) Dokaz da je sportski objekat u vlasništvu aplikanta ili da aplikant ima pravo upravljanja sportskim objektom i da ima saglasnost vlasnika za izvođenje radova (original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca),
b) Izjava da u momentu podnošenja prijave nema zakonskih smetnji za izvođenje navedenih radova (ovjerena od nadležnog organa za ovjeru),
c) Potvrda ili izjava da je u momentu podnošenja prijave osiguran dio sredstava iz drugih izvora za realiziranje navedenog projekta sa navedenim iznosom i namjenama (ovjerena od strane nadležnog organa za ovjeru),
d) Izjava da se sredstva koja se traže od Ministarstva za kulturu, sport i mlade u 2022. godini ne odnose na iste namjene u okviru radova koji se sufinansiraju iz ranije dodijeljenih sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona i sa drugih budžetskih pozicija Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu (ovjerena od strane nadležnog organa za ovjeru)
e) Za postojeći sportski objekat na kojem se vrše radovi dostavlja se odobrenje za građenje izdato od nadležnog organa za prostorno uređenje (original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca),
f) Za planirane radove dostavlja se predmjer i predračun radova (original ili ovjerena kopija),
g) Izjava da će se nakon okončanja radova odnosno krajnjeg roka za realizaciju projekta, Ministarstvu dostaviti odobrenje za građenje radova po projektu i upotrebna dozvola (ovjerena od nadležnog organa za ovjeru). U slučaju da se planirani radovi smatraju tekućim održavanjem potrebno je dostaviti izjavu da će se nakon okončanja radova odnosno krajnjeg roka za realizaciju projekta dostaviti odgovarajući akt nadležnog organa (nadležne službe) da se radi o radovima koji se smatraju tekućim održavanjem i za koje nije potrebno odobrenje za građenje (ovjerena od nadležnog organa za ovjeru),
h) Dokaz iskorištenosti kapaciteta objekta sa brojem sportskih organizacija i brojem korisnika iz oblasti sporta i ostalih korisnika koji koriste objekat (izjava ovjerena od nadležnog organa za ovjeru).

Dostavljanje prijava
Prijave na Javni poziv na propisanim obrascima sa kompletnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, sa obaveznom naznakom: „Javni poziv za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za 2022. godinu – NE OTVARAJ“, dostaviti lično na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa ili preporučeno poštom na adresu:

Tuzlanski kanton
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
Fra Grge Martića broj 8, 75000 Tuzla

Rok za dostavljanje prijava
Javni poziv ostaje otvoren do 11.11.2022. godine i biće objavljen na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: www.vladatk.gov.ba . i web stranici Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba .

Informacije podnosiocima prijava
• Prispjela dokumentacija neće se vraćati.
• Podnosioc prijave je odgovoran za tačnost podataka u prijavi na propisanom obrascu.
• Prijave koje nisu podnesene na propisanom obrascu, neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku neće biti razmatrane.
• Prijave korisnika koji nisu opravdali namjenski utrošak ranije dodijeljenih sredstava, do dana objave ovog javnog poziva neće biti razmatrane.
• U slučaju nedostatka sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona obustavlja se realizacija dodjele sredstava u potpunosti ili djelimično, srazmjerno nedostajućim sredstvima.
• U slučaju da se ne utroše predviđena sredstva po pojedinim namjenama iz tačke II Javnog poziva, neutrošeni iznos se može preraspodijeliti u skladu sa propisima za druge namjene utvrđene tačkom II Javnog poziva za koje predviđena sredstva eventualno ne budu dovoljna.
• Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom u periodu od 11,00 do 14,00 na brojeve telefona: 035/369-410 i 035/283-558.
• O rezultatima javnog poziva podnosioci prijava će biti obaviješteni putem web stranice Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.gov.ba  i web stranice Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba .


MINISTARSTVO ZA KULTURU, SPORT I MLADE TK
0 0