OBAVJEŠTENJE O RASPODJELI FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA MANIFESTACIJA KULTURE I PROGRAMA/PROJEKATA IZDAVAČKE DJELATNOSTI

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona - prečišćeni tekst (,.Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 10/18) i člana 9. stav (2) Odluke o utvrrlivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010003 - Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton (,,Službene novine Tuzlanskog kantona", broj:9/21) i broj:02/l-36-5952-5121 od0 9.11.7021. godine u vezi sa Odlukom Komisije o utvrđivanju prijedloga o odobravanju finansijskih sredstava, korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava za sufinansiranje manifestacija kulture i programa,/projekata izdavačke djelatnosti broj : I 1/l -3 6-59 52-7 /21 od 15.11 .2021 . godine, Ministar donosi

ODLUKU
o odobravanju finansijskih sredstava,, korisnicima, iznosima i namjeni
finansijskih sredstava za sufinansiranje manifestacija kulture i programa/projekata
izdavačke djelatnosti
0 0