Novosti

Rezultati Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice “Podrška mladima” za 2021. godinu

 

18.11.2021 13:05
Slika
 
Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona - prečišćeni tekst (..Službene novine Tuzlanskog kantona", br. l0/l 8) i člana 10. stav (4) i člana 12. Odluke o utvrđivanju uslova. kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 - Podrška mladima (,,Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 7 /21), ministar za kulturu, sport i mlade, d o n o s i

ODLUKU
o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih
sredstava u okviru Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa pozicije ,,Podrška
mladima" u 2021.godini
0 0