Utvrđeni uslovi, kriteriji i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Tjelesna kultura i sport za 2021. godinu

Vlada je na sjednici održanoj 04.05.2021.godine, utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Tjelesna kultura i sport za 2021. godinu. Budžetom Kantona za ove namjene je predviđeno ukupno 855.000,00 KM. Donošenjem ove odluke stvoreni su uslovi za raspisivanje javnih poziva koji su planirani za kraj maja, kada će sportske organizacije i sportisti moći da podnose svoje prijave.

Ove godine posebna pažnja posvećena je mlađoj populaciji, odnosno djeci školskog uzrasta, sa ciljem povećanja interesa djece i mladih za bavljenje sportom. U saradnji sa Sportskim savezom TK, Školskim sportskim savezom kantona, Školskim sportskim društvima i Društvom pedagoga planirana je realizacija školskih sportskih takmičenja koja će obuhvatiti više uzrasnih kategorija, a djeca koja budu prvoplasirana moći će aplicirati za stipendije koje dodjeljuje Ministarstvo za kulturu, sport i mlade.

Također, sve što je uočeno kao nedostatak prilikom prošlogodišnje realizacije programa podrške, uvršteno je u Odluku za 2021. godinu, čime je dodatno poboljšan kvalitet realizacije sredstava u oblasti sporta. S tim u vezi veoma je važno da potencijalni aplikanti budu pažljivi prilikom prijavljivanja kako bi njihove prijave bile potpune. Ovogodišnja planirana sredstva dodjeljivat će se za dodjelu nagrada i stipendija u sportu Tuzlanskog kantona, sportskim organizacijama, javnim ustanovama i preduzećima u oblasti sporta, a za sufinansiranje i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti tjelesne kulture i sporta koji se odnosi na cjelokupni sistem sporta Tuzlanskog kantona i to za sufinansiranje vrhunskog i kvalitetnog sporta, sporta lica sa invaliditetom, sportske rekreacije, sportskog odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite sportista, pružanja usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa u oblasti sporta, te za sufinansiranje organizacija sportskih manifestacija od značaja za Tuzlanski kanton. Planirana su i sredstva za sufinansiranje poslova Sportskog saveza TK i Sportskog saveza lica sa invaliditetom TK, te dobavljačima koji će pružati ugovorene i druge posebne usluge po postupku javne nabavke koje provodi Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i to za pripremu TV emisija o sportu, izradu brošura i drugih informativnih letaka o sportu, za organizaciju stručnih skupova, okruglih stolova, edukacija i drugih događaja vezanih za sport na području Tuzlanskog kantona kao i za nabavku i održavanje softvera kojim se uspostavlja baza podataka svih registrovanih pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona i članovima Savjeta za sport.

U prilogu se nalaze usvojena Odluka i aplikacijski obrasci.

0 0