NaslovJAVNA USTANOVA ARHIV TUZLANSKOG KANTONA

Slika
Arhiv Tuzlanskog kantona je osnovan Odlukom Gradskog narodnog odbora Tuzla 01. jula 1954. godine, a na osnovu Preporuke Izvršnog vijeća NR BiH broj 3768/53 od 24. januara 1954. godine.

Osnovan je kao Arhiv grada Tuzle, ali se ubrzo njegova funkcija proširila na područje tuzlanskog sreza, a potom i na područje ostalih srezova sjeveroistočne Bosne (19 opština). Zbog svoje regionalne funkcije Arhiv je 1966. godine promijenio ime u Istorijski arhiv Tuzla. Nakon ukidanja srezova 1966. godine, u okviru nove koncepcije daljeg razvoja arhivske službe u Bosne i Hercegovine, došlo je sredinom 1968. godine do integracije sa Arhivom Doboj, čime se područje njegovog djelovanja proširilo na još 10 opština – ukupno 28.

Od 1973. godine Istorijiski arhiv Tuzla obavlja dielatnost na području l9 opština sjeveroistočne Bosne i to: Banovići, Bijeliina, Bratunac, Brčko, Gračanica, Gradačac,  Kalesiia, Kladanj, Lopare, Lukavac, Orašje,  Srebrenica, Srebrenik, Šekovići, Tuzla, Ugljevik, Vlasenica, Zvornik i Živinice.  Pod nazivom Regionalni Istorijski arhiv djeluje od jula 1977. godine, od 1994. godine kao Historijski arhiv Okruga Tuzla, a od 2002. je Arhiv Tuzlanskog kantona.

Djelatnost ustanove

Arhiv u okviru svoje djelatnosti obavlja slijedeće poslove:
 • obavlja stručni nadzor nad čuvanjem, registraturskim sređivanjem i odabiranjem arhivske građe, koja se nalazi izvan Arhiva i nalaže mjere njene zaštite, te pruža stručnu pomoć imaocima i stvaraocima arhivske građe;
 • sprovodi mjere zaštite arhivske građe u Arhivu i brine o njenoj sigurnosti;
 • sređuje, obrađuje i daje na korištenje arhivsku građu;
 • nalaže imaocu arhivske građe da u određenom roku preduzme mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka i oštećenja na registraturskom materijalu i arhivskoj građi;
 • evidentira imaoce i njihov registraturski materijal i arhivsku građu;
 • preuzima arhivsku građu od značaja za Kanton;
 • prikuplja privatnu arhivsku građu otkupom, poklonom ili pohranjivanjem;
 • obnavlja i sređuje arhivske fondove i zbirke;
 • vodi Registar arhivskih fondova i zbirki Kantona;
 • vodi knjige ulaznog inventara i inventara za pojedine fondove i zbirke;
 • vodi Registar vlasnika arhivske građe;
 • vodi evidencije o arhivskoj građi u inostranim arhivima od značaja za Kanton;
 • obavlja sigurnosno i zaštitno snimanje arhivske građe, te restauratorske i konzervatorske poslove
 • preduzima i druge tehničke i tehnološke mjere u vezi sa arhivskom građom;
 • prati i proučava razvoj arhivske djelatnosti;
 • vrši stručnu i naučnu obradu arhivske građe;
 • vrši istraživanja u cilju kompletiranja arhivske građe;
 • sarađuje s drugim ustanovama iz oblasti kulture, nauke i srodnih ustanova, dokumentacionim i informacionim službama radi unapređenja arhivske djelatnosti i naučnog rada na području arhivistike, historije, pomoćnih historijskih i informacijskih nauka;
 • daje podatke, izvode iz dokumenata i ovjerene prijepise na zahtjev korisnika, te na zahtjev pravnih i fizičkih lica izdaje uvjerenja, potvrde, ovjerene prijepise, fotokopije i druge zvanične isprave o činjenicama koje su sadržane u arhivskoj građi koju čuva;
 • organizuje predavanja, tečajeve i druge oblike stručnog osposobljavanja i usavršavanja arhivara i stručno osposobljavanje imalaca registraturskog materijala i arhivske građe;
 • priređuje izložbe, predavanja i provodi druge oblike kulturne djelatnosti radi podsticanja zanimanja za arhivsku građu i arhivsku djelatnost;
 • daje instrukcije vezane za primjenu metodskih uputstava, standarda i normativa iz oblasti arhivske djelatnosti;
 • sarađuje sa arhivima Bosne i Hercegovine, sa međunarodnom arhivskom asocijacijom i drugim međunarodnim stručnim i naučnim organizacijama i institucijama;
 • publikuje arhivsku građu, izdaje stručne i naučne publikacije;
 • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o arhivskoj djelatnosti i drugim propisima.
Kontakt
JU Arhiv Tuzlanskog kantona
Adresa: Franje Ledera br.1, 75 000 Tuzla
Telefon: 035 252 620
E-mail: arhiv.tk@bih.net.ba
Web stranica:  www.arhivtk.ba 
0 0