Javni poziv za podnošenje projekata u okviru programa Kreativna Evropa

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona obavještava zainteresovane da je otvoren javni poziv za evropske projekte saradnje u okviru programa Kreativna Evropa. Kreativna Evropa je program  Evropske komisije za podršku i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora. 

Poziv je koncipiran na način da je moguće aplicirati u dvije kategorije:

– evropski projekti saradnje malog obima (kategorija 1): minimum 3 partnerske organizacije (jedna iz EU), do 200.000€;

– evropski projekti saradnje velikog obima (kategorija 2): minimum 6 partnerskih organizacija (jedna iz EU), do 2.000.000€.

U okviru programa definisani su sljedeći prioriteti:

promovisanje transnacionalne mobilnosti umjetnika i profesionalaca u cilju uspostavljanja saradnje na međunarodnom nivou i internacionalizacije njihovog rada;

rad na razvoju publike kao sredstvu za unaprijeđenje pristupa evropskim kulturnim i umjetničkim djelima, materijalnom i nematerijalnom kulturnom nasljeđu, kao i stvaranje mogućnosti za bolji pristup kulturnim djelima djeci, mladima, osobama sa invaliditetom i predstavnicima marginalizovanih i društveno osjetljivih grupa;

podrška izgradnji kapaciteta ustanova, organizacija i pojedinaca kroz inovativne pristupe stvaranju, razvoju i testiranju inovativnih modela prihodovanja, menadžmenta i marketinga u kulturnom sektoru, a naročito u pogledu korištenja digitalnih tehnologija i razvoju vještina profesionalaca u oblasti kulture za primjenu digitalnih alata;

unaprijeđenje interkulturnog dijaloga, promovisanje zajedničkih vrijednosti evropskog kulturnog prostora i međusobnog razumijevanja; poštovanje drugih kultura, čime se doprinosi društvenoj integraciji migranata i izbjeglica;

podizanje svijesti o zajedničkoj istoriji i vrijednostima, kao i jačanje osjećaja pripadnosti zajedničkom evropskom prostoru (nastavak obilježavanja Evropske godine kulturnog naslijeđa u 2018. godini).

Konkurs je otvoren do 11. decembra 2018. godine u 12,00 sati, a tehničku pomoć zainteresovanim aplikantima pruža i Desk kreativna Evropa BiH  (više informacija na linku: https://kreativnaevropa.ba).

 

Priručnik za aplikante, sve potrebne uslove i dokumentaciju možete pregledati na sljedećem

linku:

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eaceasite/files/2._guidelines_coop2019_eacea_34_2018_en_0.pdf


 

Više informacija o pozivu možete pogledati sljedećem linku:

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2019_en

 

0 0