OBAVIJEST

Dana, 05.01.2022.godine na snagu je stupio Zakon o kulturi. Članom 38. Zakona o kulturi ( Sl.novine 22/21) od 28.12.2022. godine pravna lica kao nosioci djelatnosti u oblasti kulture koji su na dan stupanja na snagu ovog zakona registrovani za obavljanje djelatnosti kulture dužni su uskladiti svoju organizaciju, način rada i opće akte sa odredbama ovog zakona i podnijeti prijavu Ministarstvu za upis u Registar pravnih lica u oblasti kulture iz člana 27. ovog zakona, odnosno dostaviti podatke Ministarstvu za Evidenciju udruženja građana i fondacija iz člana 28. ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.Također, članom 39. istog zakona fizička lica kao nosioci djelatnosti u oblasti kulture dužni su dostaviti podatke Ministarstvu za Evidenciju umjetnika i stručnjaka u kulturi iz člana 30. ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Lica iz stava (1) ovog člana mogu podnijeti zahtjev Ministarstvu za sticanje statusa samosatalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi nakon stupanja na snagu podzakonskog propisa iz člana21.stav (2) ovog zakona. Obzirom na gore navedeno pozivamo pravna i fizička lica da postupe u skladu sa Zakonom i zakonskim propisima.

Podzakonski akti

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra pravnih lica u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona

 

 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra pravnih lica u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona i obrasci

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja fizičkih lica u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona

 

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja fizičkih lica u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona i obrasci
0 0