JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona

Slika

Radovi na osnivanju Zavoda počeli su još 1978. godine, a prvi Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Zavoda urađen je 1980.  godine od strane Opštinskog sekretarijata za opšte upravne poslove Skupštine Opštine Tuzla. Ovo pitanje aktuelizirano je tokom 1981. godine a definitivni pristup osnivanju pokrenut je početkom 1983. godine.
Odlukom Skupštine Opštine Tuzla broj:  01/1-017-5 od 31. 03. 1983. godine osniva se Radna organizacija Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa u Tuzli. U članu 4. navedene Odluke stoji da je djelatnost Radne organizacije u osnivanju istraživanje i evidentiranje nepokretnih i pokretnih dobara za koje se pretpostavlja da su od posebnog značaja za kulturu i historiju. 
Republički komitet za obrazovanje, nauku, kulturu i fizičku kulturu tadašnje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine svojim rješenjem od 12. 09. 1984. godine potvrđuje osnivanje Zavoda pod nazivom Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Tuzla sa sjedištem u Tuzli.
Početak rada Zavoda bio je vezan za istraživanje i evidentiranje nepokretnih i pokretnih dobara na području općine Tuzla međutim vrlo brzo preuzima nadležnost nad zaštitom i korištenjem naslijeđa na područjima cijele sjeveroistočne Bosne. Započeo je rad kao općinski, ali ubrzo potpisuje ugovore sa općinama sjeveroistočne Bosne i preuzima ingerencije zaštite i korištenja naslijeđa na tim područjima, te postaje regionalni Zavod, za područje cijele sjeveroistočne Bosne.
Zakonom o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla», od strane Skupštine Tuzlanskog kantona, 21. juna 2000. godine, Zavod je proglašen  ustanovom od Kantonalnog značaja. Upisan je u Registar poslovnih subjekata Kantonalnog suda u Tuzli rješenjem broj U/I-922/02 od 23. 08. 2002. godine. 
Istim zakonom je rečeno: «Zavod je javna ustanova koja obavlja djelatnost od posebnog interesa za Kanton».
Djelatnost Zavoda je:
 • Zaštita kulturnih dobara, prirodnih i drugih znamenitosti;
 • Rad povijesnih mjesta i građevina te sličnih znamenitosti za posjetitelje;
 • Djelatnost botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata;
 • Reguliranje djelatnosti javnih subjekata koji pružaju zdravstvenuzaštitu, usluge u naobrazbii kulturi i druge društvene usluge, osim obaveznog socijalnog osiguranja;
 • Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima;
 • Izdavanje knjiga;
 • Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija;
 • Ostala izdavačka djelatnost.
 • Zadaci Zavoda proizilaze iz zakonskih obaveza i programskih opredjeljenja, a osnovni su:
 • Istraživanje i evidentiranje nepokretnosti i pokretnih dobara za koje se pretpostavlja da su od posebnog značaja za kulturu i istoriju;
 • Istraživanje i evidentiranje prirodnih znamenitosti i rijetkosti;
 • Utvrđivanje koje nepokretnosti i pokretna dobra imaju svojstvo objekta kulturno – istorijskog i prirodnog nasljeđa;
 • Proučavanje kulturno – istorijskog i prirodnog nasljeđa i staranje o primjeni savremenih metoda zaštite;
 • Staranje o organizaciji pravilnog čuvanja i održavanja zaštićenih objekata, vršenje stručnog nadzora nad tim objektima, predlaganje i preduzimanje mjera zašitite;
 • Pružanje stručne pomoći imaocima zaštićenih objekata;
 • Rad na konzervaciji i restauraciji zaštićenih objekata i vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na ovim objektima;
 • Staranje o racionalnijem korištenju objekata kulturno – istorijskog i prirodnog nasljeđa;
 • Vođenje registra o svim zaštićenim objektima;
 • Vršenje propagande i popularizacije kulturno – istorijskog i prirodnog nasljeđa; objavljivanje publikacija o nasljeđu i o rezultatima rada na njegovoj zaštiti;
 • Organizovanje predavanja, izložbi i drugih pogodnih oblika kulturno obrazovne djelatnosti;
Dokumenti

Kontakt
JU Zavod za  zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nalijeđa Tuzlanskog kantona
Adresa: ul. Mufitje ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla
Telefon: 035 228 906
E-mail:  zavod.khpn@bih.net.ba; info@bastina.ba
Web stranica:  www.bastina.ba 

0 0