Konkursi i javni pozivi

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 12/03, 34/03 i 65/13), člana 46. Zakona o arhivskoj djelatnosti („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br.15/00, 2/02, 13/11 i 11/21), a u vezi sa tač...
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 12/03, 34/03 i 65/13), člana 13. stav (2) Zakona o osnivanju Javne ustanove Bosanki kulturni centar Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko...
0 0