Javni pozivi iz oblasti kulture - ARHIVA

J A V N I O G L A S za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona

28.08.2023

J A V N I O G L A S za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona

28.08.2023

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 32010003-PODRŠKA U OBLASTI KULTURE U 2023. GODINI ZA PROGRAME/PROJEKTE U OBLASTI KULTURE I PROGRAME/PROJEKTE IZDAVAČKE DJELATNOSTI

 

JAVNI POZIV za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010003-Podrška u oblasti kulture u 2023. godini za programe/projekte u oblasti kulture i programe/projekte izdavačke djelatnosti

 

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona –prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/18) i člana 11. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010003-Podrška u oblasti kulture broj: 02/1-36-8507-1/23 od 18.04.2023. godine, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona raspisuje

JAVNI POZIV
za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010003-Podrška u oblasti kulture u 2023. godini za programe/projekte u oblasti kulture i programe/projekte izdavačke djelatnosti


I
PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kanona za 2023. godinu, sa potrošačke jedinice 32010003-Podrška u oblasti kulture u 2023. godini u ukupnom iznosu od 172.000,00 (slovima: stotinusedamdesetidvijehiljade i 00/100) KM koji se odnosi na sufinasiranje:
1. programa/projekata u oblasti kulture
2. programa/projekata izdavačke djelatnosti....

JAVNI POZIV za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010003-Podrška u oblasti kulture u 2023. godini za programe/projekte u oblasti kulture i programe/projekte izdavačke djelatnosti

 

 

            Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona –prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/18) i člana 11. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010003-Podrška u oblasti kulture broj: 02/1-36-8507-1/23 od 18.04.2023. godine, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona raspisuje

 

JAVNI POZIV

za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010003-Podrška u oblasti kulture u 2023. godini za programe/projekte u oblasti kulture i programe/projekte izdavačke djelatnosti

Obavještenje o raspodjeli finansijskih sredstava za sufinansiranje programa/projekata manifestacija kulture i programa/projekata izdavačke djelatnosti

 

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 10/18) i člana 9. stav (2) Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010003 – Podrška u oblasti kulture („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/22 i 15/22) broj: 02/1-36-5992-1/22 od 29.03.2022. i broj:02/1-36-5992-3/22 od 29.07.2022.godine, u vezi sa Odlukom Komisije o utvrđivanju prijedloga o odobravanju finansijskih sredstava, korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava za sufinansiranje manifestacija kulture i programa/projekata izdavačke djelatnosti broj: 11/1-36-5992-6/22 od 13.09.2022. godine, Ministar donosi
O D L U K U
o odobravanju finansijskih sredstava, korisnicima, iznosima i namjeni
finansijskih sredstava za sufinansiranje manifestacija kulture i programa/projekata izdavačke djelatnosti

Poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa/projekata manifestacija kulture i izdavačke djelatnosti

 

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona poziva sva zainteresovana pravna lica registrovana za obavljanje kulturnih djelatosti sa sjedištem na području TK da podnesu zahtjeve za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa/projekata manifestacija kulture. Ministarstvo također poziva i zainteresovana pravna i fizička fizička lica da podnesu zahtjeve za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa/projekata izdavačke djelatnosti.

POZIV KORISNICIMA SREDSTAVA O TERMINU POTPISIVANJA UGOVORA O DODJELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA MANIFESTACIJA KULTURE I IZDAVAČKE DJELATNOSTI

 

Obavještavaju se korisnici sredstava kojima su odobrena finansijska sredstva  za sufinansiranje programa/projekata manifestacija kulture i izdavačke djelatnosti da će se Ugovori potpisivati u srijedu 24.11.2021. godine u Plavoj Sali JU Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

OBAVJEŠTENJE O RASPODJELI FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA MANIFESTACIJA KULTURE I PROGRAMA/PROJEKATA IZDAVAČKE DJELATNOSTI

 

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona - prečišćeni tekst (,.Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 10/18) i člana 9. stav (2) Odluke o utvrrlivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010003 - Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton (,,Službene novine Tuzlanskog kantona", broj:9/21) i broj:02/l-36-5952-5121 od0 9.11.7021. godine u vezi sa Odlukom Komisije o utvrđivanju prijedloga o odobravanju finansijskih sredstava, korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava za sufinansiranje manifestacija kulture i programa,/projekata izdavačke djelatnosti broj : I 1/l -3 6-59 52-7 /21 od 15.11 .2021 . godine, Ministar donosi
 

OBAVJEŠTENJE

 

Skupština Tuzlanskog kantona je donijela Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 19/21), te je ne poziciji 32010003 – Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton došlo do povećanja sredstava u iznosu od 50.000,00 KM. Uzimajući u obzir broj do sada zaprimljenih zahtjeva, kao i traženi iznos...

Poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa/projekata manifestacija kulture i izdavačke djelatnosti

 

nistarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona poziva sva zainteresovana pravna lica registrovana za obavljanje kulturnih djelatosti sa sjedištem na području TK da podnesu zahtjeve za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa/projekata manifestacija kulture. Ministarstvo također poziva i zainteresovana pravna i fizička fizička lica da podnesu zahtjeve...

OBAVJEŠTENJE O RASPODJELI FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MANIFESTACIJA KULTURE I PROGRAMA/PROJEKATA IZDAVAČKE DJELATNOSTI

 

OBAVJEŠTENJE O RASPODJELI FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE

MANIFESTACIJA KULTURE I PROGRAMA/PROJEKATA IZDAVAČKE DJELATNOSTI

Poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje manifestacija kulture i izdavačke djelatnosti

 

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona poziva sva zainteresovana pravna lica registrovana za obavljanje kulturnih djelatosti sa sjedištem na području TK da podnesu zahtjeve za dodjelu sredstava za sufinansiranje manifestacija kulture i izdavačke djelatnosti.

UNESCO objavio poziv za podnošenje prijava na Međunarodni fond za kulturnu raznolikost

 

Međunarodni fond za kulturnu raznolikost (IFCD) finansira projekte koji podstiču kulturnu i kreativnu industriju u zemljama u razvoju. Fond je poznat među profesionalcima u kulturi širom svijeta jer promoviše finansiranje inovativnih i dinamičnih projekata.

Poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton za 2019. godinu

 

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade poziva neprofitne organizacije, privatna preduzeća i poduzetnike, kao i niže nivoe vlasti da podnesu zahtjeve za dodjelu sredstava  za Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton za 2019. godinu.

Za navedene namjene planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 120.000,00 KM, a raspodjela sredstava za sufinansiranje programa/projekata manifestacija kulture od interesa za Tuzlanski kanton, će se vršiti u skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010003 - Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton.

Poziv za dostavljanje prijedloga za manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton za 2018. godinu

 

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade poziva neprofitne organizacije, privatna preduzeća i poduzetnike, kao i niže nivoe vlasti da dostave prijedloge za manifestacije kulture od interesa za Kanton za 2018. godinu.

Javni poziv za podnošenje projekata u okviru programa Kreativna Evropa

 

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona obavještava zainteresovane da je otvoren javni poziv za evropske projekte saradnje u okviru programa Kreativna Evropa. Kreativna Evropa je program  Evropske komisije za podršku i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora. 

Obavještenje o raspodjeli finansijskih sredstava za sufinansiranje programa/projekata manifestacija kulture i programa/projekata izdavačke djelatnosti

 

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 10/18) i člana 9. stav (2) Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010003 – Podrška u oblasti kulture („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/22 i 15/22) broj: 02/1-36-5992-1/22 od 29.03.2022. i broj:02/1-36-5992-3/22 od 29.07.2022.godine, u vezi sa Odlukom Komisije o utvrđivanju prijedloga o odobravanju finansijskih sredstava, korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava za sufinansiranje manifestacija kulture i programa/projekata izdavačke djelatnosti broj: 11/1-36-5992-6/22 od 13.09.2022. godine, Ministar donosi
O D L U K U
o odobravanju finansijskih sredstava, korisnicima, iznosima i namjeni
finansijskih sredstava za sufinansiranje manifestacija kulture i programa/projekata izdavačke djelatnosti
0 0