Slika
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona obavještava sve mlade sa područja Grada Tuzla da je 20.10.2022. godine objavljen Javni poziv za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja Tuzlanskog kantona – Grad Tuzla. Javni poziv objavljen je u okviru sveobuhvatnog programa podrške razvoju...
Slika
a osnovu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanjem razvojem u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 32/17), i podzakonskih akata koji su proizašli iz navedenog zakona, a u svrhu identifikacije, planiranja aktivnosti i realizacije projekata koji proizilaze iz Strategije prema mladi...
Slika
Evropski upravni odbor za mlade (CDEJ) objavio je poziv za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima u 2. semestru 2023. godine kao dio programa „Mladi za demokratiju“.Studijske sesije za Vijeće Evrope predstavljaju važan način povezivanja mladih ljudi sa...
Slika
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona obavještava sve mlade sa područja općine Kladanj da je 12.09.2022. godine objavljen Javni poziv za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja Tuzlanskog kantona – Općina Kladanj. Javni poziv objavljen je u okviru sveobuhvatnog programa podrške ...
Slika
Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona“, broj: 10/18) i člana 9. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima, („Služ...
0 0