Slika
Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona“, broj: 10/18) i člana 9. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima u 2023....
Slika
U okviru programa podrške razvoju poduzetništva mladih „IMPAKT inkubator poslovnih ideja na području Tuzlanskog kantona“ kojeg provode Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Investicijska fondacija Impakt, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona te 11 jedinica lokalne samoupra...
Slika
REZULATI JAVNOG POZIVA ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE ,,PODRŠKA MLADIMA" U 2023.GODINI ZA PROJEKTE OMLADINSKIH UDRUŽENJA I PROJEKTE UDRUŽENJA I FONDACIJA ZA PROJEKTE NAMIJENJENE MLADIMA
Slika
Nakon sveobuhvatne poduzetničke obuke koja se provodi kroz IMPAKT inkubator poslovnih ideja, jučer je u prostorijama Općine Čelić održana finalna prezentacija.Mladi Čelića svoje poslove ideje prezentirali su stručnoj komisiju koju su činili Belma Gijo ispred Investicijske fondacije Impakt, Ajla Rukvić is...
Slika
Skupština Tuzlanskog kantona je na sjednici dana 24.07.2023.godine primila k znanju Informaciju o stanju u oblasti mladih na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini. U skladu sa Programom rada Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog ka...
0 0