Nadležnost ministarstva

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

- obezbjeđivanje primjene najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima, ustavima i zakonima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;
- praćenje i razvoj djelatnosti kulture (muzejske, arhivske, bibliotečke, izdavačke, pozorišne, muzičke, likovne, filmske i druge djelatnosti kulture);
- zaštitu i korištenje kulturno-historijskog naslijeđa; 
- utvrđivanje standarda i normativa za obavljanje djelatnosti u oblasti kulture; 
- vođenje registara ustanova kulture i drugih pravnih i fizičkih lica koja obavljaju djelatnosti iz oblasti kulture; 
- praćenje stanja i poboljšanje obavljanja djelatnosti iz oblasti tehničke kulture; 
- praćenje i podržavanje sportista i sportskih udruženja od interesa za Kanton; 
- vođenje registara sportista i pravnih subjekata koji obavljaju djelatnosti iz oblasti sporta;
- utvrđivanje politike u vezi sa osnivanjem i radom radija i televizije i pripremu propisa koji regulišu sistem informisanja; 
- vođenje baze podataka ustanova kulture, sporta i informisanja, kao i drugih pravnih i fizičkih lica, nad čijim radom nadzor vrši Ministarstvo; 
- nadzor nad zakonitošću rada ustanova i drugih pravnih i fizičkih lica iz oblasti kulture, sporta i informisanja; 
- definisanje i provedba strategije prema mladima;
- definisanje i provođenje kantonalnih programa djelovanja za mlade u pojedinim oblastima omladinskog sektora propisanih Zakonom o mladima Federacije BiH (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 36/10);
- praćenje pružanja potpore mladima koja dolazi od nevladinog sektora;
- vođenje spiska udruženja, institucija, ustanova, međunarodnih i drugih organizacija koje rade s mladima ili pružaju potporu omladinskim aktivnostima;
- koordinacija aktivnosti u vezi s radom s mladima i omladinskim aktivnostima;
- uočavanje negativnih uticaja na mlade bilo koje institucije, udruženja ili organizacije, uključujući i međunarodne organizacije, a koji su u suprotnosti sa Ustavom i zakonom, kao i predlaganje za poduzimanje zakonskih mjera koje provode nadležna tijela;
- savjetovanje mladih i njihovih predstavnika, naročito o pravnim postupcima ostvarivanja prava i izvršavanja obaveza koje se temelje na Zakonu o mladima Federacije BiH i drugim zakonima;
- osiguranje minimuma mjera na planu rada s mladima i omladinskih aktivnosti, kao i mehanizama i kapaciteta propisanih Zakonom o mladima Federacije BiH; 
- pripremanje nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva i donošenje provedbenih propisa kada je to zakonom određeno;
- rješavanje o upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva; 
- izdavanje isprava iz nadležnosti Ministarstva i vođenje propisanih službenih evidencija; 
- vršenje drugih poslova iz ove oblasti u skladu sa zakonom i drugim propisima.

0 0